Zapytaj Burmistrza

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
5 + 9 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Najczęściej zadawane pytania

 

Proszę o informację, czy w związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem na terenie gminy Czaplinek, prowadzony jest spis przypadków zachorowalności na terenie naszej gminy lub czy będzie prowadzony.
Jest to uważam bardzo istotna kwestia, aby do informacji publicznej podać przypadki zachorowania mieszkańców naszego miasta, chociażby za pomocą 'wrót Czaplinka'. Sama wiedza o tym, że wirus pojawił się w Czaplinku, pozwoli nam mieszkańcom zachować najwyższe środki ostrożności. Bo póki co nawet nie wiemy, czy mamy już się czego bać, czy nie.
Z pewnością zdaję pan sobie sprawę, że najważniejsze w takich kryzysach jest rzetelna i sprawdzona informacja. Proszę więc nie trzymać mieszkańców w niepewności i informować na bieżąco o sytuacji w naszym mieście, nie chcielibyśmy bowiem ulegać szeregom fałszywych plotek.


 

W sprawie rejestracji przypadków zachorowań na koronawirusa w załączeniu przekazuję komunikat Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednocześnie przypominam, że należy zachować szczególne środki ostrożności oraz zapoznawać się z komunikatami przekazywanymi przez media oraz inspekcję sanitarną.

 Szanowny Panie Burmistrzu,
Czy w najbliższych latach planowana jest budowa infrastruktury drogowej na Osiedlu Kwiatowym w Czaplinku?


 W wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) Gminy Czaplinek na lata 2020-2024 nie znajduje się zadanie dotyczące budowy infrastruktury drogowej na Osiedlu Kwiatowym. Dokument WPF podlega jednak weryfikacji, szczególnie przy uchwalaniu budżetu Gminy Czaplinek na dany rok budżetowy, z uwagi na zaistniałe okoliczności, chociażby te związane z uzyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do określonych zadań. Budowa dróg na Osiedlu Kwiatowym planowana jest wraz z budową sieci deszczowej, co skutkuje większymi nakładami finansowymi i tym samym znacznymi utrudnieniami w zbudowaniu montażu finansowego ich realizacji.

Panie Burmistrzu, mam działkę z na danymi warunkami zabudowy w strefie wiatraków, czy to znaczy że nie dostanę pozwolenia na budowę, proszę o odpowiedź. Dziękuję.


W dniu 16 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961), która jasno określa odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa i odwrotnie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy budynek może zostać zlokalizowany w sąsiedztwie elektrowni wiatrowej w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości wiatraka mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

Zachowanie odległości od wiatraka nie dotyczy przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, montażu lub odbudowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

Zapisy wprowadzone w ww. ustawie dotyczą również gminy Czaplinek, ze względu na obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy i Trzciniec, zatwierdzonego uchwała Rady Miejskiej w Czaplinku nr XLV/381/09 z dnia 17 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego nr 84, poz. 2194), który dopuszcza lokalizację elektrowni wiatrowych. Ze względu na dopuszczoną ustaleniami ww. planu wysokość elektrowni wiatrowej do 200 m oraz uwzględniając określony w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych sposób określenia odległości, w promieniu 2 km od turbiny wiatrowej bądź linii rozgraniczającej teren, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gdzie dopuszcza się budowę elektrowni wiatrowej będzie obowiązywał zakaz zabudowy budynkami mieszkalnymi.Zgodnie z art. 14 ust 4 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych decyzje o warunkach zabudowy dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (16.07.2016 r.) zachowują moc, natomiast postępowanie dot. uzyskania pozwolenia na podstawie takiej decyzji prowadzone jest na przepisach dotychczasowych. Ponadto informuję, iż pozwolenia na budowę wydawane są przez organ administracji architektoniczno-budowlanej tj. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.

Szanowny Panie Burmistrzu,
nie jestem mieszkańcem Czaplinka ale często odwiedzam te tereny. Interesuję się tym co się u Was dzieje i dlatego często sprawdzam informacje na stronie urzędu. Szczególną uwagę zwróciłem na wpisy imprez i wydarzeń. Chyba należałoby zwrócić uwagę osobą redagującym wydarzenia, że czyta to przecież pospolity mieszkaniec, który chce mieć rzetelną relacje a nie ubarwiony opis, może takie osoby powinny raczej pisać do ''Przyjaciółki'' lub podobnych czasopism. Odbiorcę interesują fakty.
Z wyrazami szacunku. 


Na wstępie bardzo dziękuję za zainteresowanie naszą Gminą oraz wydarzeniami, które mają miejsce na jej terenie. Staramy się, aby były ciekawe, różnorodne i skierowane do szerokiego grona odbiorców. Na bieżąco uzupełniamy kalendarz wydarzeń oraz publikujemy posty na gminnym facebooku. Są to z reguły krótkie i treściwe informacje zachęcające do wzięcia udziału w danej imprezie.

Również facebookowe posty wstawiane po imprezach w formie galerii zdjęć są z reguły krótkimi, kilkuzdaniowymi wpisami.

Podobnie rzecz się ma z informacjami i ogłoszeniami, dotyczącymi inwestycji, dofinansowań czy współpracy zagranicznej.

Wśród naszych mieszkańców nie brak jednak osób, którym dbałość o piękny język leży na sercu. To z myślą o nich, oprócz krótkich artykułów i wpisów, pisane są szersze artykuły i relacje. Dotyczą one zazwyczaj wydarzeń kulturalnych i sportowych. Otrzymujemy często bardzo pozytywne opinie, właśnie w związku z pojawiającymi się na stronie Gminy Czaplinek oraz Biuletynie Informacyjnym artykułami. W dobie wszechogarniającej nas cyfryzacji oraz małej dbałości o poprawne używanie języka polskiego (spotykamy się z tym na co dzień, czytając komentarze pod naszymi postami na FB) dobre teksty stają się walorem. Bowiem jako Gmina staramy się nie tylko informować, ale także być wzorem ładnego i poprawnego używania naszego bogatego języka.

Styl poszczególnych artykułów też bywa różny, gdyż zależy od autora danego tekstu.

Zachęcam do poczytania naszego Biuletynu Informacyjnego, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Czaplinek w zakładce Publikacje Lokalne: http://www.czaplinek.pl/press

Myślę, że znajdzie Pan w nim sporo krótkich i zwięzłych informacji.

Witam,
Chciałbym zapytać dlaczego opłata za śmieci tak drastycznie wzrosła ?


Pierwsze stawki opłat za śmieci uchwalone zostały przez Rade Miejską w Czaplinku w grudniu 2012 r. i wynosiły odpowiednio -9 zł./osoba przy segregacji odpadów komunalnych, oraz 14 zł./osoba przy nie segregacji odpadów komunalnych. Stawki te obowiązywały do końca 2017 r. Od 01.01.2018 r. Rada Miejska uchwaliła nowe stawki i wynosiły one odpowiednio –10 zł./osoba przy segregacji odpadów komunalnych i 18 zł./osoba przy nie segregacji odpadów. Gmina Czaplinek od początku funkcjonowania nowego systemu (od 01.07.2013r.) odbiór, transport  odpadów komunalnych wykonuje  za pośrednictwem ZGK Czaplinek, obecnie ZGK Czaplinek Sp. z o.o. oddaje odpady Komunalne w celu zagospodarowania do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wardyniu Górnym- odległość od Czaplinka 38 km. W tym czasie wzrosły koszty związane z odbieraniem i transportem odpadów min. paliwo,   od 01.01.2019 r. wzrosły również  koszty za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w MPGO Wardyń Górny średnio o 40% . Wobec powyższych faktów konieczna była zmiana stawki odpowiednio- 13,50 zł./osoba przy segregacji odpadów komunalnych i 26 zł./osoba przy nie segregacji odpadów komunalnych.

Dzień dobry.
Zwracam się z zapytaniem czy planowana jest przebudowa chodnika w ulicy Grunwaldzkiej. Dokładnie mam na myśli chodnik na odcinku od skrzyżowania z ul. Bydgoską do skrzyżowania z ul. Poznańską. Moim zdaniem stan techniczny tego ciągu pieszego, jak również istniejących zjazdów, jest zły, płyty betonowe uległy częściowemu zniszczeniu, powstały różnice wysokościowe, które zagrażają bezpieczeństwu przechodniów.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Łukasz Smoleński


 Przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Bydgoską do skrzyżowania ul. Poznańską planowana była w 2018 r. z udziałem mieszkańców poszczególnych nieruchomości, po stronie których przewidywano przebudowę wpustów piwnicznych.
Dwukrotne spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Gminy, wykonawcy i mieszkańców na których omawiany był temat zakresu rzeczowego przebudowy chodnika doprowadził do ustaleń, iż rozwiązania wymaga też występujący problem wód opadowych.
Ustalono za tym, że przebudowa chodnika winna nastąpić z budową na tym odcinku sieci kanalizacji deszczowej i postanowiono, że Gmina wystąpi z wnioskiem do zarządcy drogi – Zarządu Powiatu Drawskiego o wykonanie projektu budowlanego dla wymienionych zadań, który został złożony, jednak zadanie to nie zostało przyjęte do budżetu Powiatu na 2019 r.
Wniosek ten zostanie ponownie złożony przy pracach nad budżetem na 2020 r.

Panie Burmistrzu,
chciałabym zapytać co stoi na przeszkodzie w organizowaniu marszów nordic walking w Czaplinku? Są one nieodzownym elementem kultury i turystyki miasta. Wyścigi łączą ludzi z całej Polski i to oni zostają w Czaplinku na kilka dni - zwiedzają, robią zdjęcia, zasilają turystykę i zwiększają zasięgi miasta. Dla wielu Czaplinek słynie właśnie z tych przedsięwzięć. Ostatnio dowiedziałam się od jednego z organizatorów, że marsz został odwołany ze względu na "inne priorytety miasta". To jest dość przykre - nie chodzi tutaj tylko o mieszkańców innych miast, ale również o osoby właśnie z Czaplinka. Nasza grupa jest dość duża i zależało nam na marszach właśnie w Czaplinku. Jest to dość przykre, że zajmuje się Pan w dużej mierze kulturą, a nie sportem - i to popularnym sportem (przecież to nie curling czy korrida...).
Mam nadzieję, że w końcu weźmie Pan pod uwagę nordic walkerów i zapewni im godne zawody.
Pozdrawiam. 


Marsz nordic walking w Czaplinku w tym roku nie będzie organizowany ze względu na zmniejszony budżet na 2019r. i bardzo kosztowną tą imprezę (17 tys.), która by pochłonęła  połowę budżetu RSiR. Ponadto mieszkańcy Czaplinka nie brali udział w imprezie, w ubiegłym roku 2 osoby, w poprzednich latach jedna lub wcale, brakowało również kibicujących mieszkańców podczas imprezy.  W tym roku skupiliśmy się na imprezach sportowych: II Bieg Rybaka, Pekin Paryż, IRAS CUP.

Witam serdecznie Panie Burmistrzu.
O ile mi wiadomo realizacja modernizacji ścieżki nad jeziorem Drawskim zależała od otrzymania dofinansowania zewnętrznego. Bodajże w zeszłym roku wyniki konkursu zostały ogłoszone. Nie pamiętam jednak jaki był ich wynik. Co dalej ze ścieżką nad jeziorem?
Czy chodnik wzdłuż ulicy Pławieńskiej w kierunku Pławna na wysokości ogródków działkowych zostanie przedłużony? Na ten moment prowadzi on tylko do bramy głównej Ogródków. Dalej go nie ma i korzystający z działek muszą w pośpiechu przebyć ten odcinek ulicą. Jak wiadomo jeździ tam sporo samochodów ciężarowych do tartaku w Świerczynie i dalej, a także inni uczestnicy ruchu. Wg mojego skromnego zdania miejsce na wykonanie chodnika jest.
Pozdrawiam
Piotr


 W odpowiedzi na zapytanie dot. przebudowy ścieżki nad jeziorem Drawsko i budowy chodnika w ul. Pławieńskiej w kierunku Pławna  informuję, co następuje.Na budowę ścieżki nad j. Drawsko Gmina Czaplinek z niemiecką Gminą Marlow dwukrotnie aplikowała o dofinansowanie z programu Interreg Va z EFRR z osi na tego typu zadania ze skutkiem negatywnym. Zamierzenia na przyszłość to poszukiwanie źródeł dofinansowania dla tego zadania, bądź też w przypadku jego braku realizacja etapowa ze środków własnych, lecz decyzja organów Gminy dla takiej alternatywy najwcześniej przy opracowywaniu budżetu na 2020 r. Chodnik wzdłuż ul. Pławieńskiej w kierunku Pławna na wysokości ogrodów działkowych nie jest planowany do budowy przez Zarządcę drogi wojewódzkiej. Przebudowa drogi w ul. Pławieńskiej objęta opracowywanym projektem budowlanym obejmuje odcinek od ul. Rzeźnickiej do ul. Słowackiego.

Piszę, aby zapytać co dzieje się z lampami na ulicy Leśników (od garaży do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego) oraz z lampami na ulicy Dąbrowskiego (od skrzyżowania z ulicą Leśników do końca cmentarza) i chciałbym zapytać dlaczego te lampy nie świecą?
Proszę o odpowiedź.


 Powyższa awaria została zgłoszona do właściciela sieci oświetlenia drogowego Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot i w najbliższym czasie zostanie usunięta.

 W jakim celu zostały wycięte zdrowe drzewa oraz zlikwidowano ławki na dworcu PKS ?


Przy targowisku miejskim w okolicach dworca PKS nie zostały wycięte drzewa ale krzewy. Za tymi krzakami  spożywano alkohol, teren zaśmiecany był butelkami i  innymi odpadami, załatwiane były tam potrzeby fizjologiczne. Zlikwidowane ławeczki były zniszczone i nie nadawały się do remontu.

Interesuje mnie zakup działki nr 177/33 nad jeziorem kaleńskim, niestety jest to działka rolna a na ten obszar z tego co mi wiadomo nie ma planu zagospodarowania, aktualne studium zagospodarowania przestrzennego przewiduje funkcję budowlano-rekreacyjną.
Proszę o informację czy na tej działce istnieje możliwość postawienia domku letniskowego do 35m2.

Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Tomasz Lachowicz


 

Działka nr 177/33, obr. Żelisławie nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym, aby upewnić się czy można zrealizować daną inwestycję, należy wystąpić do Burmistrza Czaplinka z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości, aby z takim wnioskiem wystąpić, wniosek o ustalenie „wz” może tak naprawdę złożyć każdy zainteresowany.

 Postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy  przeprowadzane jest na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

 Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawyo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla realizacji zamierzenia budowlanego (ust. 5 mówi o tym, iż warunek określony w ust. 1 pkt. 3 uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);
 4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc;
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 Informuję, iż złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania pozytywnej decyzji, po drodze jest urbanista, który dokonuje analizy pod kątem planowanej inwestycji na danym terenie, przygotowuje projekt decyzji, a następnie jeszcze organy uzgadniające, które muszą odnieść się do opracowanego projektu.

 Aktualnie prowadzone są prace planistyczne związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego część obszaru ewidencyjnego obrębów Niwka, Siemczyno i Żelisławie.

Zgodnie z opracowywanym projektem planu  działka nr  177/33, obr. Żelisławie została przeznaczona pod zabudowę letniskową (zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek). Jednym z  etapów  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania jest  uzyskanie  pozytywnych uzgodnień, opinii oraz zgód na  wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej – dopiero  po  przejściu tego etapu możliwe  będzie  określenie czy w końcowym  dokumencie utrzymane zostanie  właśnie takie przeznaczenie  dla  ww. działki. Planowany termin zakończenia prac planistycznych to  31 grudnia 2019 r.

 Szanowny Panie Burmistrzu,
Podróżowałem wczoraj z rodziną do Kołobrzegu jadąc od strony Poznania. Z uwagi na utrudnienia w ruchu na S11 wybraliśmy trasę przez Wałcz i Czaplinek drogą 163.
Niestety w Wałczu natknęliśmy się na przekeśloną tablicę z drogowskazem na Kołobrzeg bez dalszych sensownych wskazówek.
Dalej znaczącą część wieczoru spędziliśmy na kluczeniu po drodze 163, 177 szukając przejazdu na północ. Na stronie urzędu miasta w Czaplinku widnieje informacja o tym, że remont przejazdu kolejowego na drodze 163 miał się zakończyć 15. marca. Finalnie dotarliśmy do tego feralnego miejsca gdzie napotkaliśmy około 10 samochodów z wielkopolskmi tablicami rejestracyjnymi, których kierowcy kluczyli wzdłuż torowiska szukając przejazdu do drogi krajowej 20 wedle nawigacji oddalonej o niecały kilometr.
Proszę o podjęcie współpracy z władzami Wałcza celem lepszego oznakowania alternatywnej drogi dojazdu do Kołobrzegu lub do krajowej 20-stki. Wczorajsza sytuacja i liczba zbłąkanych kierowców napotkanych po drodze dowodzi, że jest to problem szczególnie po zmroku.
Myślę że byłoby do spore ułatwienie dla podróżujących tranzytem przez Państwa gminy. Szczególnie dla rodzn z dziećmi, które pytają "daleko jeszcze" a na które to pytanie nie sposób udzielić prostej odpowiedzi.

Z poważaniem
Piotr Katarzyński


W odpowiedzi na zapytanie dot. zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w Czaplinku informuję, co następuje:

 • projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
 • wykonawca robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie” przed zamknięciem przejazdu kolejowo-drogowego na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu wykonał właściwe oznakowanie i zgłosił  je do odbioru dla zarządcy drogi wojewódzkiej,
 • w dniu 05.03.2019 r. po otrzymaniu informacji od wykonawcy robót został umieszczony komunikat na stronie Urzędu Miejskiego w Czaplinku o planowanym zamknięciu przejazdu kolejowo w dniach 14-21.03.2019 zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 – ul. Pławieńska w Czaplinku,
 • nadzór nad właściwym oznakowaniem drogowym objazdu dla drogi wojewódzkiej sprawuje Zarządca drogi tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,
 • wszystkie nieprawidłowości związane z wprowadzonym oznakowaniem drogowym na czas przebudowy przejazdu zgłaszane przez mieszkańców i użytkowników drogi przekazywane są do Zarządcy drogi oraz wykonawcy robót budowlanych  celem podjęcia właściwych działań.

Również Pana wniosek dotyczący nieczytelnego oznakowania drogowego na czas objazdu  został przekazany do organów j.w.

Zwracam się o zajęcie stanowiska w związku z wpisem na portalu społecznościowym FB przez Starostę Drawskiego pana Stanisława Kuczyńskiego, odnośnie cmentarzy na terenach wiejskich. Pan Starosta umieścił zdjęcia na których widać nie skoszoną trawę i słupki ogrodzeniowe wskazują dziurawe ogrodzenie. Ponadto opisuje, że to wszystko dzięki „dobrej zmianie” tak jest i za co mieszkańcy mają płacić. Wcześniej mieszkańcy robili to w czynie społecznym i było lepiej. Gdy odniosłem się do tego wpisu nie zgadzając się z tą opinią zostałem od razu wyrzucony z grona znajomych aby nikt nie mógł przeczytać mojego komentarza i jak to jest od strony formalno prawnej. Pan Starosta jako urzędnik jako były przewodniczący Rady Miasta wie co na ten temat mówią przepisy o zadaniach własnych gminy. Mimo tego swoim wpisem sugeruje do łamania przepisów. Nie bardzo to rozumiem, ku czemu ma to służyć dlatego proszę o publiczne zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej w Czaplinku
Michał Olejniczak


 

Szanowny Panie Michale!

Dziękuję za zainteresowanie opinii publicznej problematyką cmentarzy wiejskich, frapujacą ostatnio różnych forumowiczów, którzy nie mają większego pojęcia o czym „dyskutują”. Odpowiadając na Pańskie pytania, sformułowane na piśmie, uznałem za właściwe wypowiedzieć się na form Internetu i w prasie lokalnej, aby prawda o cmentarzach wiejskich dotarła do jak największej liczby mieszkańców.

W Nr 124 Kuriera z grudnia ub.r. pisałem obszernie, dając wykładnię o powodach i zasadach przejęcia cmentarzy wiejskich przez administrację gminną.

Przypomnę, iż Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7 pkt 1 stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują w ppkt 13 - sprawy cmentarzy.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w art. 1 pkt 1 stanowi, że zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. Dalej w art. 2pkt 1 mówi, że utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony.

Zarządzanie cmentarzami komunalnymi, a takimi są też cmentarze wiejskie, burmistrz może powierzyć osobom prawnym lub fizycznym. W naszym gminnym przypadku zarządzanie cmentarzami: miejskim i wiejskimi, z dniem 1 stycznia b.r. przekazałem Zakładowi Gospodarki Komunalnej.

         Cmentarz jest traktowany jako miejsce uświęcone i miejsce kultu. Mając na względzie także uregulowania prawne, poszanowanie dla tego szczególnego miejsca wyraża się m.in.: poprzez założenie ewidencji grobów i kwater, ogrodzenie cmentarza, utrzymanie czystości i estetyki otoczenia, dochowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, zapewnienie opiekunom grobów warunków do ich pielęgnacji.

Dotychczas, nie na wszystkich cmentarzach wiejskich powyższe zadania były właściwie realizowane. W ciągu kilku miesięcy b.r. ZGK uporządkował kwestie prawne, organizacyjne i wykonał wiele inwestycji, przedstawionych w poniższej tabeli.

Zestawienie prac wykonanych na Cmentarzach Komunalnych 
w pierwszym półroczu 2017 r.

L.p.

Nazwa przedsięwzięcia (zadania)

Koszt zł

1.

Wykonanie bram wjazdowych wraz z furtkami do cmentarzy w miejscowościach: Czarne Wielkie, Siemczyno, Kluczewo, Rzepowo.

13 870,00

2.

Wykonanie przyłącza wodociągowego o dł. 160 mb do cmentarza w Czarnem Wielkiem.

14 630,32

3.

Utwardzenie kostką brukową wjazdu na teren cmentarza w Czarnem Wielkiem – 32 m 2

4920,00

4.

Zakup i montaż gablot przed siedmioma Cmentarzami Gminnymi.

8074,27

5.

Wymiana zniszczonych przęseł ogrodzenia i likwidacja boksu śmietnikowego na terenie cmentarza w Siemczynie.

1200,00

6.

Przewóz i umieszczenie w Lapidarium na terenie Cmentarza w Czaplinku elementów starych nagrobków z cmentarzy Gminnych.

600,00

7.

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 115, 46 m3

14 536,42

8.

Koszenie i podkaszanie terenów zielonych na terenie Cmentarzy Gminnych kosiarką bijakową i  wykaszarkami  żyłkowymi.

7800,00

9.

Dostawa wody – 180 m3

777,60

10.

Założenie - utworzenie ewidencji grobów na cmentarzach
(wraz z dokumentacją fotograficzną).

4500,00

 

Razem

70 908,61

         Bodajże na początku sierpnia, nie wiedzieć dlaczego, Pan (bo chyba nie Starosta Drawski) Stanisław Kuczyński, ponownie porusza w Internecie sprawę „skomunalizowania” cmentarzy wiejskich, w tym cmentarza w Czarnem Wielkiem. Piszę ponownie, bowiem w trakcie konsultacji społecznych poprzedzających przejęcie cmentarzy wiejskich przez ZGK, Pan Stanisław w Internecie nawoływał do społecznego oporu i łamania prawa. W rezultacie tych akcji, jedynie mieszkańcy Czarnego Wielkiego nie wyrazili aprobaty dla objęcia cmentarza administracją gminną. Obecnie ta sprawa odżyła, pewnie dlatego, że nie ma ważniejszych tematów.

Pan Stanisław kłamliwie opisuje sytuację cmentarza w Czarnem Wielkiem na podstawie „dziury”, jaka powstała w ogrodzeniu cmentarza podczas montażu nowej bramy. Wyszydza i deprecjonuje decyzje Burmistrza i Rady Miejskiej odnośnie „komunalizacji” cmentarza i działalność ZGK na tym obiekcie, za nic mając prawo. Jednocześnie nie zauważa, że oprócz technologicznej dziury na cmentarzu wykonano: nową bramę z furtką, tablicę (gablotę) ogłoszeń i informacji, wjazd z kostki brukowej. Przede wszystkim doprowadzono do cmentarza wodę, jako ostatniego w Gminie. Pan Stanisław Kuczyński był sołtysem Czarnego Wielkiego i wody nie doprowadził, był radnym, a nawet Przewodniczącym Rady Miejskiej i wody nie doprowadził. Uczynił to dopiero Burmistrz Kośmider. Wstyd Panie Stanisławie, aby z tego czynić mi zarzut.

         Dzielnie wspiera Pana Kuczyńskiego były sołtys Machlin Roman Gajewski. To prawda Panie Romanie, że na początku tego wieku w czynie społecznym mieszkańcy wykonali ogrodzenie cmentarza w Machlinach, które kosztowało Gminę prawie 4 tys. zł. Natomiast w 2013 r., po interwencji Sanepidu, bo tak sołtys dbał o cmentarz, Gmina wykonała nowe ogrodzenie za cenę ponad 18,5 tys. zł. Nie mieści się w tym koszt wywozu różnych śmieci i gruzu, jaki zalegał na tyłach nekropolii (dokumentacja zdjęciowa do wglądu).

         Jak z pierwszej tabeli wynika, od czasu przejęcia cmentarzy ZGK wydał na nie prawie 71 tys. zł. Natomiast z opłat poniżej przedstawionych uzyskał nieco ponad 18,7 tys. zł. Bilans dla Czarnego Wielkiego wynosi: wpływy z opłat mieszkańców prawie 2 tys. zł, a inwestycje to co najmniej 25 tys. zł. W Machlinach wpływy z opłat prawie 3 tys. zł, natomiast inwestycje na razie ok. 1,8 tys zł. Do inwestycji oczywiście nie zaliczamy opłat za wywóz śmieci, koszenie, czy dostawę wody.

L.p.

Cmentarz

Kwoty wpłacone

1.

Broczyno

3103,29 zł

2.

Czarne Wielkie

1996,29 zł

3.

Kluczewo

3516,57 zł

4.

Machliny

2942,16 zł

5.

Psie Głowy

1611,30 zł

6.

Rzepowo

2467,38 zł

7.

Siemczyno

3103,29 zł

 

Razem

18 740, 28 zł

Ubolewam, że został Pan wykluczony z grona znajomych Pana Stanisława Kuczyńskiego, ale tak niestety działają grona towarzystwa wzajemnej adoracji. Opinie krytyczne, czy choćby merytoryczne, jeśli nie są zgodne z „linią programową” grupy znajomych, ulegają eliminacji. Bowiem nieprzychylny komentarz nie może być rozpowszechniany. Nikt nieproszony nie może wtykać swego nosa w nie swoje sprawy.

 

Chciałbym podzielić się z Państwem moimi refleksjami z urlopu spędzonego w gminie Czaplinek. Dodam, że od ponad 30 lat regularnie odwiedzam Pojezierze Drawskie, przebywając najczęściej we wsi Głęboczek nad Jeziorek Krosino.

Niestety z wielkim smutkiem muszę stwierdzić, że z roku na rok obniża się poziom zagospodarowania turystycznego. Również w tym roku, podczas wakacji spędzonych we wsi Głęboczek problem ten uwidocznił się znacząco - brakowało zadbanych plaż.

Plaża gminna nad Jeziorem Krosino od strony wschodniej, funkcjonująca przy dawnym Ośrodku Wypoczynkowym PKP (Natura) była niezadbana, brudna, zaśmiecona, a zejście do jeziora było nieoczyszczone z trzcin, sitowia i innych roślin. W efekcie liczna grupa turystów, którzy spędzali urlop we wschodniej części wsi Głęboczek (w domkach i na kwaterach m.in. Agroturystyka Monika, Gospodarstwo Agroturystyczne "Chotkiewiczówka", "Domki pod lasem") nie miała możliwości korzystania z uroków jeziora. Oczywiście pozostawała możliwość 2-kilometrowej wyprawy na plażę od strony północnej jeziora, ale w ten sposób na tej plaży było tłoczno i nie miało to już nic wspólnego z komfortowym wypoczynkiem. Nadmienię, że pamiętam lata świetności plaży wschodniej (lata 80. i 90.) - wówczas plaża była czysta, szeroka, ze sprzętem pływającym i dwoma pomostami. Czy dziś nie mogłoby być podobnie?
Zaniepokojony tą sprawą zasięgnąłem informacji u sołtysa wsi, który poinformował mnie, że gmina nie będzie już utrzymywała plaży wschodniej i zostanie ona zlikwidowana.

W tej sytuacji zastanawiam się, czy taką ścieżką rozwoju powinna podążać gmina, której wielkimi walorami są wartości dziś deficytowe - czystość powietrza i wód, spokój, a także dzikość przyrody. Również takie potencjały wskazujecie Państwo w opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020. Liczę więc, że niekorzystana sytuacja się zmieni i gmina będzie znów opierać własny rozwój lokalny o to co najcenniejsze, odbudowując i wzbogacając infrastrukturę turystyczną. My, wczasowicze właśnie po to przyjeżdżamy i spędzamy tu urlop, aby z tych dóbr korzystać i miło spędzać czas. Z pewnością brak odpowiedniej infrastruktury będzie czynnikiem hamującym rozwój turystyki w Państwa gminie.

Apeluję więc i proszę o niepodejmowanie działań zmierzających do likwidacji plaży wschodniej we wsi Głęboczek, z której - jak się potwierdziło również podczas tegorocznych wakacji - chcą korzystać wczasowicze spędzający tam czas. Funkcjonowanie tylko jednej plaży (od strony północnej) jest niewystarczające dla tej miejscowości i nie zaspakaja potrzeb licznie przybywających do wsi turystów. Mam nadzieję, że w kolejnych latach plaża ta będzie utrzymywana i zagospodarowywany, wzbogacając kompleksową ofertą turystyczną Państwa gminy.

Będę wdzięczny za odpowiedź w tej sprawie.

Z pozdrowieniami,
Wojciech Maleszka

 


Szanowny Panie Wojciechu!

Dziękuję za merytoryczne zainteresowanie się problematyką zagospodarowania turystycznego naszej Gminy, a przynajmniej w rejonie Głęboczka. Poniżej podaję wyjaśnienia odnośnie sytuacji nad j. Krosino, oraz działań proturystycznych podejmowanych na terenie całej Gminy Czaplinek.

Na terenie Głęboczka niestety, jako Gmina Czaplinek, nie posiadamy swoich terenów z bezpośrednim dostępem do jeziora. Chcąc zapewnić mieszkańcom i turystom możliwość korzystania z ogólnodostępnych plaż, od wielu lat dzierżawimy od Nadleśnictwa Czaplinek tereny nad jeziorem Krosino.

W czerwcu br. Sołectwo Głęboczek złożyło wniosek do Gminy Czaplinek
o rozwiązanie umowy dzierżawy na tzw. plażę wschodnią. W związku z tym wystąpiliśmy z wnioskiem do Nadleśnictwa o rozwiązanie umowy na dzierżawę tej plaży, i od tego roku nie zajmujemy się już jej utrzymaniem, pozostawiając ją w gestii sąsiadującego OW. W porozumieniu z właścicielem powyższego ośrodka, Gmina przygotowuje projekt budowlany pomostu dla tej plaży, który zajmie się realizacją inwestycji.

Na dzierżawionym terenie przy tzw. plaży północnej wybudowana została podstawowa infrastruktura turystyczna, która służy mieszkańcom i wszystkim wypoczywającym. Ponadto planowana jest jej dalsza rozbudowa poprzez budowę pomostu stałego o długości 24 mb, który obecnie jest projektowany i był uprzednio uzgodniony z samorządem wsi Głęboczek.

Odnosząc się do Pana maila nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że „z roku na rok obniża się poziomu zagospodarowania turystycznego”. Poniżej przedstawiam informacje na temat działań zrealizowanych w gminie Czaplinek na rzecz mieszkańców i turystów przez ostatnie 7 lat, i tak:

- częściowe zniesienie rygorów strefy ciszy na j. Drawsko, w tym umożliwienie pływania statków spacerowych, udostępnienie wydzielonego akwenu dla sportów motorowodnych (motorówki, narciarze itp.), umożliwienie wędkarzom korzystania z silników zaburtowych na całym jeziorze;

- zakup katamaranu spacerowego „Perkoz” i rejsy statkiem po wyznaczonych trasach, w perspektywie uruchomienie regularnej linii tramwaju wodnego;

- wybudowanie nowych pomostów: w Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku, w Kluczewie, w Starym Drawsku, w Siemczynie, w Broczynie, na wyspie Bielawie oraz na j. Krzemno;

- pozyskanie z Agencji Nieruchomości Rolnych działki w Starym Drawsku na urządzenie plaży wiejskiej;

- wybudowanie infrastruktury turystycznej w postaci małej architektury (altany, ławostoły, kosze na śmieci itp.) nad brzegiem j. Drawsko w Kluczewie, Starym Drawsku, na Bielawie;

- zbudowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na Niwce;

- wybudowanie slipu do wodowania jachtów kilowych w Czaplinku;

- utworzenie Klubu Żeglarskiego przy OSW, gdzie szkolą się najmłodsi żeglarze pod patronatem Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego;

- poprawienie estetyki nadbrzeża poprzez zlikwidowanie trzech zdekapitalizowanych blaszanych hangarów (na bazie „policyjnego” powstał mini pomost);

- wybudowanie z inicjatywy i sumptem wędkarzy wiaty na terenie stanicy PZW;

- ustawienie czterech ozdobnych ławek wokół jeziora w granicach miasta;

- przebudowa ul. Jeziornej, biegnącej wzdłuż brzegu jeziora;

- wykonanie projektów budowlanych pomostów stałych, bądź pływających na terenie gminy Czaplinek w miejscowościach: Machliny, Piaseczno, Rzepowo, Sikory, Żerdno, Głęboczek;

- wykonanie projektu budowlanego falochronu zabezpieczającego nad j. Drawsko przy OSW w Czaplinku;

- na OSW wykonano nowe pokrycie dachu na hangarze i wymieniono ogrodzenie ośrodka;

- corocznie prowadzone są akcje czyszczenia brzegów i dna j. Drawsko przez Klub Płetwonurków „Mares” z Koszalina;

- od dziewięciu lat organizujemy Ogólnopolski Turniej Wędkarski Trzech Miast;

- uregulowane zostały brzegi i dno Czaplineckiej Strugi,

- budowana jest ścieżka pieszo-rowerowa przy j. Drawsko l=250 mb na odcinku od parkingu przy ul. Złocienieckiej do ul. Komunalnej.

Przed nami kolejne działania:

- realizacja projektu budowlanego przebudowy Rynku i ulic: Ogrodowa, Górna, Apteczna – czyli biegnących do j. Drawsko;

- budowa 6 pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w miejscowościach Czaplinek, Sikory, Rzepowo, Głęboczek, Piaseczno i Żerdno termin realizacji rok 2018;

- przystąpienie do wspólnego z Zespołem Parków Krajobrazowych projektu, finansowanego z funduszy unijnych, rozbudowującego infrastrukturę turystyczną wokół j. Drawsko, w tym budowa platformy widokowej w parku za dworcem PKS;

- budowa wieży ppoż na Spyczynej Górze, jako wieży widokowej. Inwestycja realizowana przy udziale Gminy Czaplinek przez ZPK i Nadleśnictwo Czaplinek w 2018 r.;

- modernizacja przenośki kajakowej na rz. Drawa przy młynie w Głęboczku, realizowanej przez RZGW przy okazji budowy przepławki dla ryb;

- przygotowanie do rozbiórki zdekapitalizowanego tzw. „pomostu żelaznego” i budowa na tym samym miejscu pomostu stałego z altaną na wodzie;

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż j. Drawsko w granicach miasta o l=3,1 km.

Ponadto, zarówno mieszkańcom naszej Gminy, jak i turystom służy infrastruktura sportowa i rekreacyjna znajdująca się w mieście i na terenach wiejskich, w tym m.in.:

- kompleks sportowo-rekreacyjny na byłym lotnisku wojskowym w Broczynie: lotnisko sportowe, tor szutrowy dla samochodów i motocykli, strzelnice sportowe 25 m i 50 m;

- tor motocrossowy Niwka;

- 23 place zabaw dla dzieci;

- park linowy;

- 3 zielone siłownie;

- szachy plenerowe;

- trasa Nordick Walking;

- ścieżka zdrowia PZU;

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej działania nie przemawiają za hamowaniem rozwoju turystyki i obniżaniem się poziomu zagospodarowania turystycznego w naszej gminie.

 

 


W odpowiedzi na toczącą się społeczną dyskusję na temat Megafermy trzody chlewnej  informuję, że z mieszkańcami naszej Gminy i Radnymi RM dzieliłem się już w przeszłości wiedzą, jaką wówczas posiadałem na ten temat.
Pierwszym dokumentem, jaki wpłynął do Urzędu Miejskiego, była oferta spółki Progress Poland, którą otrzymałem podczas spotkania z Prezesem spółki w dniu 24 maja ub.r. Oferta ta, z uwagi m.in. na swój rozmach inwestycyjny, budziła moje wątpliwości co do możliwości jej realizacji, i dlatego nie nadawałem jej publicznego biegu. Kiedy Prezes Spółki zaproponował mi spotkanie w powyższej sprawie w połowie listopada ub.r., (które jednak nie doszło do skutku), zdecydowałem o przedstawieniu oferty Radnym RM, uznając, że jest to odpowiedni czas na jej upublicznienie, ponieważ budowa fermy stała się już prawdopodobna. Następnie problematyka Megafermy była rozpatrywana podczas posiedzeń komisji RM, informowałem o tym także podczas sesji RM, oraz pisałem na łamach Kuriera Czaplineckiego (Nr 125 i 127). Spotkałem się także w tej sprawie w dniu 23 lutego b.r. z mieszkańcami sołectwa Żelisławie na ich wniosek.
Po raz drugi widziałem się, razem z Przewodniczącym RM, z Prezesem spółki w dniu 05 maja b.r. w Bornem Sulinowie. Na spotkanie otrzymałem zaproszenie drogą e-mailową. Uczestniczyliśmy w nim jako zaproszeni goście i obserwatorzy. Spotkanie miało charakter roboczy. Brali w nim udział potencjalni wykonawcy poszczególnych elementów infrastruktury, czyli: dróg, paszarni, elewatora, ubojni, chlewni, domów mieszkalnych, biogazowi, szklarni, hotelu itd.
Z przebiegu rozmów podczas spotkania wynikło, że potencjalny inwestor ma głęboką świadomość, iż zasadniczym krokiem w kierunku realizacji inwestycji jest złożenie w gminie wniosku o wydanie warunków zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia. Dotychczas taki dokument do gminy nie wpłynął.
Typowy, standardowy wniosek o wydanie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, jest do pobrania na stronach internetowych gminy. Należy podkreślić, że każdy obywatel Polski i UE ma prawo do złożenia takiego wniosku, dotyczącego jakiejkolwiek działki lub nieruchomości położonej na terenie danej gminy, niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem. W pkt. IV wniosku należy podać charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko. W przypadku Megafermy, aby burmistrz mógł określić jej wpływ na środowisko, niezbędne jest uzyskanie przez składającego wniosek (potencjalnego inwestora) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej na podstawie Ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), jako przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
I wójt czy burmistrz, po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych we wniosku, nie ma prawa odmówić wydania pozytywnej decyzji. W przeciwnym wypadku sprawa może trafić do sądu.
Ale, wobec trwającej obecnie w mediach (Internet, lokalna prasa) i przysłowiowym maglu nagonki na burmistrza i inwestora, Prezes spółki Progress Poland jest gotów w każdej chwili na spotkanie z mieszkańcami gminy Czaplinek, celem wyjaśnienia istoty inwestycji w różnych, wielowymiarowych aspektach, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane budową i funkcjonowaniem Megafermy. Chociaż na tym etapie procedowania żadne, obligatoryjne konsultacje społeczne nie są wymagane.
Wbrew plotkarskim sugestiom nie podjąłem jeszcze żadnej wiążącej decyzji, ponieważ muszę poczekać na proceduralne i merytoryczne rozstrzygnięcia.

 

 Bardzo proszę o informację na kiedy jest planowana realizacja wykonania drogi bitunicznej dla ulicy Kasztanowa/Czaplinek ?

 1. Czy projekt został już przedłożony i zaakceptowany do budrzetu na rok 2017 ?
 2. Czy jest już znany termin realizacji ?

W odpowiedzi na zapytanie dot. stanu technicznego drogi w ul. Kasztanowej w Czaplinku informuję, co następuje.

Wykonanie budowy drogi jest zadaniem inwestycyjnym wymagającym znacznych nakładów rzeczowych i finansowych, których nie przewiduje się w budżecie Gminy na 2017 r. Stan techniczny drogi jest Gminie znany. Rutynowe jej monitorowanie jak i informacje przekazywane od mieszkańców ulicy  skutkują podejmowaniem koniecznych działań poprawiających jakość nawierzchni drogowej.  Wykonywanie robót w czasie opadów deszczu, bądź w przypadku gdy korona drogi wykazuje duży stopień wilgotności jest nieuzasadnione, a taką właśnie sytuację mamy w tym konkretnym przypadku. Z chwilą poprawy warunków atmosferycznych umożliwiających wykonanie robót drogowych, na całej długości drogi zostaną wykonane prace w zakresie niezbędnym do utrzymania jej przejezdności. Nie mogę zgodzić się z prezentowanym poglądem, iż prośby mieszkańców ul. Kasztanowej są zbywane, pozostają bez reakcji ze strony Gminy. Przypominam, że cześć pasa drogowego ul. Kasztanowej po którym odbywa się ruch pojazdów został wzmocniony podbudową z gruzu budowlanego i kruszywa łamanego oraz wyprofilowany poprzez nadanie spadku daszkowego, natomiast na pozostałym odcinku drogi o nawierzchni gruntowej pas jezdny został dostosowany na potrzeby ruchu, lecz rozwiązanie to ma charakter tymczasowy, wymagający ciągłej poprawy.  Nadal ta część drogi do czasu jej budowy planowanej w latach 2019-2020 będzie poprawiana, by jej stan techniczny był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców ulicy i użytkowników drogi. 

Wyjaśnienia szczegółowe w zakresie budowy i remontu drogi oraz oświetlenia zostały zawarte  w piśmie kierowanym do mieszkańców z dnia 05.12.2016 r.

Dzień Dobry mam pytanie. Nie mogę sprawdzić listy przydziału mieszkań po zmianie profilu Gminy. Czy taka strona jeszcze istnieje ?


 Informuję, że ostatnio zaktualizowane listy przydziału mieszkań socjalnych i komunalnych tj. z dnia 2 sierpnia 2016 r. znajdują się na nieistniejącej już, ale nadal aktywnej stronie pod adresem: wrota2.czaplinek.pl w zakładce e-urząd - mieszkania soc. i kom.- lista przydziału mieszkań. Najnowsza aktualizacja list osób ubiegających się o przydział mieszkań zostanie sporządzona do końca lutego 2017 r. i opublikowana na nowej stronie www.czaplinek.pl w zakładce e-urząd.

 Jestem osobą niepełnosprawną mam 1 grupę inwalidzką, na stronie Czaplinka ukazała się informacja o "Warsztatach terapii zajęciowej w Czaplinku" w związku z tym mam pytanie kiedy będzie można się zapisać; kto będzie prowadził zajęcia? Kiedy będzie można uzyskać więcej informacji? I drugie pytanie kiedyś w warsztatach szkolnych bezpłatnie przyjmował radca prawny czy jeszcze jest coś takiego i gdzie?


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czaplinku będą funkcjonować w ramach działalności Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie.  Szczegółowych informacji na ten temat udziela Pani Małgorzata Wilk tel. 503 097 552.
Bezpłatne porady prawne nadal są prowadzone w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, pokój nr 1, na parterze, przy ul. Wałeckiej 57. Radca prawny przyjmuje od poniedziałku do piątku  w godz. od 8.00 do 12.00.

Oprócz tego Gmina Czaplinek od 2011 roku dla swoich mieszkańców prowadzi w lokalu przy ul. Rynek 1, w każdą pierwsza środę miesiąca punkt bezpłatnych porad prawnych. Radca Prawny Pan Tomasz Musiał przyjmuje od godz. 15.00 do 16.00 (w przypadku większej ilości zainteresowanych poradami prawnymi radca pozostaje dłużej).

 Jaki status ma sprawa "nielegalnej wycinki drzew nad jeziorem Czaplino, której dokonano na szkodę Skarbu Państwa"? Czy już jest wyjaśniona? Proszę o informacje w tej sprawie.


W tej sprawie nadal trwają procedury wyjaśniające. W związku ze złożonym przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zawiadomieniem do Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim dot. kradzieży drewna na rzecz Skarbu Państwa toczy się postępowanie dotyczące ustalenia sprawcy nielegalnej wycinki. Z chwilą zakończenia postępowania na sprawcę zostanie nałożona kara administracyjna.

 Panie Burmistrzu,
Chciałbym sprawdzić czas reakcji na wpis w zakładce "Zapytaj Burmistrza". Wpis dokonuję o 20.43 19.12.2016.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam


 Zgodnie z treścią regulaminu na odpowiedź pozostawiam sobie okres do 14 dni.