Budżet obywatelski 2021

Budżet obywatelski 2021

 

Od 4 stycznia 2021 r. rozpoczyna się  III edycja  budżetu obywatelskiego w gminie Czaplinek.  Zobaczcie, jak będzie przebiegała nadchodząca edycja. Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów.

Harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.:

 • Zgłaszanie projektów: od 4 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r.
 • Ocena zgłoszonych projektów: od 15 lutego do 26 marca 2021 r.
 • Głosowanie na projekty: od 1 do 23 kwietnia 2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 30 kwietnia 2021 r.

Na budżet obywatelski w  2021 roku przeznaczono kwotę 128 000, 00 zł.

Dokumentem określającym zasady przeprowadzenia 3 edycji jest Uchwała Nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek oraz uchwała Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek.

 

 Uchwała Nr XII/108/19
Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek

Na podstawie art.5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w formie konsultacji społecznych zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Na budżet obywatelski gminy Czaplinek w danym roku zostaną przeznaczone środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie gminy Czaplinek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Regulamin budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek

 

Uchwała Nr XXVI/232/20
Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6266) wprowadza się następującą zmianę:

1) w załączniku Nr 1 w § 3 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) musi spełniać warunek ogólnodostępności, który oznacza zapewnienie ogółowi mieszkańców możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń w wymiarze co najmniej 25 godz. tygodniowo pomiędzy godz. 6.00 – 20.00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne realizacja powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwości korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji zadania”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 11 stycznia 2021 roku w godzinach 15.00 – 16.00 odbyło się spotkanie on- line związane z budżetem obywatelskim gminy Czaplinek na 2021 rok. W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Czaplinka - Marcin Naruszewicz, sekretarz Gminy Czaplinek -  Jolanta Skonieczna oraz dwoje mieszkańców. Podczas spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • omówiono formularz zgłoszenia projektu wraz z załącznikami oraz harmonogram;
 • zwrócono szczególną uwagę na prawidłowe i kompletne wypełnienie wszystkich rubryk w formularzu;
 • odpowiadano na zadawane pytania mieszkańców Czaplinka związane z regulaminem budżetu obywatelskiego.

Spotkanie zakończyło się o godz. 16.01.

 Do III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Czaplinek zgłoszono 5 projektów. Po ich ocenie formalnej i merytorycznej do głosowania zostały dopuszczon projekty:

 • Bezpieczeństwo, integracja, sport
 • Jachty dla młodzieży
 • Dla sportu, dla życia
 • Desant kaprala Wojtka do Czaplinka – historia niedźwiedzia żołnierza
 • Bezpieczne jeziora

Głosowanie na projekty rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. i potrwa do 23 kwietnia bieżącego roku, będzie odbywać się za pomocą elektronicznego formularza do głosowania na stronie www.czaplinek.pl w zakładce budżet obywatelski lub przez oddanie głosu na papierowej karcie w  Urzędzie  Miejskim  w Czaplinku przy ul. Rynek 6. Ze względu na wprowadzone w Urzędzie Miejskim w Czaplinku szczególne zasady obsługi Interesantów  głosowanie osób, którzy  nie posiadają dostępu do internetu będzie możliwe  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 11.00 w strefie wydzielonej przy wejściu głównym (korytarz dolny). W tym miejscu będzie można otrzymać kartę do głosowania i oddać swój głos. Ze względu bezpieczeństwa  zachęcam mieszkańców do oddawania swojego głosu przede wszystkim w formie elektronicznej.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w zgłaszaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

 Na  podstawie § 3.6 regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek,  autor projektu „Bezpieczne jeziora”  złożył  w dniu 22 marca 2021 roku wniosek i  wycofał swój projekt z dalszego procedowania. Tym samym Burmistrz Czaplinka dopuszcza do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok następujące projekty:

 • „Bezpieczeństwo, integracja, sport” – autor projektu Sabina Pierwieniecka,
 • „Jachty dla młodzieży” – autor  projektu Andrzej Cogiel,
 • „Dla sportu, dla życia”- autor projektu Jarosław Tarnowski,
 • „Desant  kaprala Wojtka do Czaplinka – historia niedźwiedzia żołnierza” – autor  projektu Wioletta Cylkowska.

Głosowanie na projekty rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. i potrwa do 23 kwietnia bieżącego roku, będzie odbywać się za pomocą elektronicznego formularza do głosowania na stronie www.czaplinek.pl w zakładce budżet obywatelski lub przez oddanie głosu na papierowej karcie w  Urzędzie  Miejskim  w Czaplinku przy ul. Rynek 6. Ze względu na wprowadzone w Urzędzie Miejskim w Czaplinku szczególne zasady obsługi Interesantów  głosowanie osób, którzy  nie posiadają dostępu do internetu będzie możliwe  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 11.00 w strefie wydzielonej przy wejściu głównym (korytarz dolny). W tym miejscu będzie można otrzymać kartę do głosowania i oddać swój głos. Ze względu bezpieczeństwa  zachęcam mieszkańców do oddawania swojego głosu przede wszystkim w formie elektronicznej.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w zgłaszaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

 Głosowanie trwa od 1.04.2021r. do 23.04.2021r.

Formularz głosowania elektronicznego

Formularz głosowania - do pobrania (pdf)

Zgodnie z przyjętym harmonogramem wdrażania budżetu obywatelskiego Gminy Czaplinek na 2021 rok, głosowanie mieszkańców nad projektami odbywało się w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej www.czaplinek.pl lub w wersji papierowej w punkcie do głosowania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Ogólnie w głosowaniu za pośrednictwem formularza papierowego głos oddało 1002 osób, z czego 19 to głosy nieważne.

W głosowaniu w formie elektronicznej oddano 1131 głosów, z których 26 było nieważnych.

Projekt, który otrzymał największą ilość głosów  będzie  realizowany w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 r.

Poniżej szczegółowe wyniki głosowania:

 

 

TYTUŁ PROJEKTU

 

 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

 

 

 

SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU

 

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW

 

Formularze papierowe

 

Formularze

internetowe

Razem

Bezpieczeństwo, integracja, sport

Wzbogacenie Placu Integracyjno – Sportowego o nowe formy sportu: „Bulodrom” lub hokej na trawie zachęci w większym stopniu młodzież do czynnego, zdrowego spędzania czasu.

8 280 zł

15

56

71

Jachty dla młodzieży

Zakup jachtów typu Laser do szkolenia żeglarskiego oraz udziału w regatach młodzieży z gminy Czaplinek. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie od 6 lat szkoli dzieci w wieku od 7 do 14 lat na jachtach typu Optimist. Po ukończeniu 14 lat młodzież nie ma na czym trenować ani reprezentować Czaplinka w regatach.

125 352 zł

719

547

1 266

Dla sportu, dla życia

Projekt, dzięki któremu w miejscach publicznych każdy poczuje się bezpiecznie (montaż defibrylatorów AED oraz profesjonalnych apteczek), a także spędzając czas z rodziną z łatwością można naprawić rower czy wózek (stacje serwisowe wyposażone w różne narzędzia i pompkę). Projekt zakłada też zakup fantomów do nauki pierwszej pomocy.

126 900 zł

30

352

382

Desant kaprala Wojtka do Czaplinka – historia niedźwiedzia żołnierza

Projekt zakłada powstanie jedynego w Polsce Parku Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego – ścieżki edukacyjno – historycznej. Przedsięwzięcie to doskonale wpisuje się w innowacyjne kształcenie młodzieży w oparciu o edukację interdyscyplinarną, ukierunkowaną na łączenie wiedzy z umiejętnościami praktycznymi oraz przewiduje opracowanie ogólnodostępnej bazy materiałów dla pracowników oświaty.

88 500 zł

219

150

369

 Do 1 maja 2021 r. Burmistrz Czaplinka wyda zarządzenie w sprawie skierowania wybranego w głosowaniu projektu, wskazując referat Urzędu Miejskiego lub jednostkę organizacyjną gminy Czaplinek odpowiedzialną za jego realizację.

 ANKIETA EWALUACYJNA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY CZAPLINEK 2021

Archiwum - Budżet obywatelski 2019

Archiwum - Budżet obywatelski 2020