Budżet obywatelski 2019

 

Budżet obywatelski 2019

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Czaplinek, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w 2019 roku wynosi 200 000 zł.

Powyższa kwota jest podzielona na część ogólnomiejską, cztery części osiedlowe oraz rezerwę. Na część ogólnomiejską przypada 100 000 zł. Na cztery osiedla przypada kwota 90 000 zł, która dzielona jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących dane osiedla.

Osiedle nr 1 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic miasta Czaplinka: Aleja 7-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, Akacjowa, Apteczna, Brzozowa, Dąbrowskiego, Długa, Drahimska, Górna, Jagiellońska, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeziorna, Kasztanowa, Kręta, Leśników Nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Lipowa, Młyńska, Moniuszki, Nadbrzeże Drawskie, Ogrodowa, Parkowa, Pięciu Pomostów, Polna, Rynek, Rzeczna, Generała Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Szczecinecka, Wąska, Wiejska.

kwota 32 000 zł

Osiedle nr 2 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic miasta Czaplinka: Generała Józefa Bema, Bydgoska, Ceglana, Chrobrego, Czarnkowskiego, Jana Długosza, Dworcowa, Gdańska, Grunwaldzka, Jaśminowa, Kalinowa, Kamienna, Kaszubska, Jana Kochanowskiego Nr 6, 10, 16, 16a, 18, 20, 20a, Komunalna, Kolejowa, Kościuszki, Kujawska, Mazurska, Jana Chryzostoma Paska, Pilska, Plac 3-go Marca, Pławieńska, Pomorska, Poznańska, Różana, Rzeźnicka, Władysława Skoraczewskiego, Spokojna, Studzienna, Tartaczna, Toruńska, Wałecka, Warmińska, Pawła Wasznika, Zbożowa, Złocieniecka, Żuławska

kwota 41 000 zł

Osiedle nr 3 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic miasta Czaplinka: Jana Kochanowskiego Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, Mickiewicza, Słowackiego, Staszica, Żeromskiego.

kwota 13 000 zł

Osiedle nr 4 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic miasta Czaplinka: Leśników Nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14a, 16 i od Nr 17 do 28.

kwota 4 000 zł

Na rezerwę przypada kwota 10.000 zł.

 

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

 

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Czaplinek.

 

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt w terminie od 11 czerwca 2018 r. do 11 lipca 2018 r. Formularz dostępny na stronie internetowej www.czaplinek.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty. Głosowanie w terminie od 
13 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r.  w formie elektronicznej na stronie internetowej www.czaplinek.pl lub w wersji papierowej w punkcie do głosowania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Kontakt do koordynatora: tel. 665777703, sekretarzatczaplinek [dot] pl

 

Uchwała Nr XLII/385/18
Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala się co następuje:

§ 1. 

 Ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku w formie konsultacji społecznych, zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

 Na budżet obywatelski gminy Czaplinek w 2019 roku przeznacza się środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie gminy Czaplinek na 2019 rok.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Treść uchwały z załącznikiem

 

Zbiorczy protokół ze spotkań dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019,
które odbyły się w dniach 16-19 kwietnia 2018 r.

Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało w dniu 16 kwietnia 2018 r. i skierowane było do mieszkańców Osiedla Nr 4. W skład granic Osiedla Nr 4 wchodzą następujące ulice miasta Czaplinka: Leśników Nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14a, 16 i od Nr 17 do 28. Na spotkaniu Osiedla Nr 4 pojawili się tylko Burmistrz Czaplinka Adam Kośmder, zastępca Burmistrza Czaplinka Zbigniew Dudor oraz Katarzyna Kibitlewska – pracownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.  Uczestnicy spotkania odczekali 20 minut i na tym spotkanie zakończono.

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 17 kwietnia 2018 r., w którym uczestniczyło 8 osób (lista stanowi załącznik do protokołu). Spotkanie było skierowane do mieszkańców Osiedla Nr 3, w skład którego wchodzą następujące ulice miasta Czaplinka: Jana Kochanowskiego Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, Mickiewicza, Słowackiego, Staszica, Żeromskiego.  Spotkanie otworzył Burmistrz Czaplinka, który poinformował mieszkańców, że w roku 2018 chce wdrożyć procedury budżetu obywatelskiego i w roku 2019 będą realizowane zadania w ramach budżetu. Poinformował zebranych, że w innych miastach takie budżety funkcjonują m.in. w Złocieńcu czy w Drawsku Pomorskim. W roku 2017 na terenach wiejskich było realizowany fundusz sołecki, który jest dobrym narzędziem angażującym społeczność lokalną. Fundusz sprawdził się i postanowiono przygotować uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego. Na sesji marcowej Rada Miejska w Czaplinku podjęła uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku. Poinformował zebranych, że w miastach są wdrażane różne procedury realizacji budżetu obywatelskiego.  W Gminie Czaplinek zaplanowano na budżet obywatelski kwotę do 200 tys. złotych. Kwota ta jest podzielona na część ogólnomiejską oraz 4 części osiedlowe i rezerwę. Na część ogólnomiejską przeznacza się kwotę do 100 000 zł natomiast na osiedla 90 000 zł oraz 10 000 zł na rezerwę.

Na Osiedle Nr 3 przypada kwota do 13 000 zł. Poinformował, że w ramach budżetu obywatelskiego będzie ogłoszony nabór na projekty, następnie odbędzie się głosowanie i te projekty, które otrzymają największą liczbę głosów będą realizowane w ramach budżetu 2019.  

Burmistrz zaproponował, żeby zarządy zorganizowały zebrania z mieszkańcami osiedla i żeby poruszyli ten temat i wspólnie z mieszkańcami zastanowi się co by chcieli mieć na osiedlu np. .ławki, place zabaw. W ramach budżetu mogą również być realizowane projektu „miękkie”. Zgłoszone projekty będą poddawane ocenie przez powołaną przez Burmistrza Czaplinka komisję.

Wybrane projekty zostaną poddane głosowaniu.

M. Czerniawski poinformował zebranych, że do uchwały podczas sesji został wprowadzona poprawka dotycząca terenu, który jest własnością spółdzielni. W takim wypadku musi zostać spisano umowa użyczenia pomiędzy gminą, a spółdzielnią oraz zaplanowana inwestycja musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania.

S. Pierwieniecka – zgłosiła problem z parkowaniem przy ul. Słowackiego. Dodała, że mieszkańcy płacą duże podatki, a nic z tego nie ma.

M. Czerniawski – odniósł się do wypowiedzi Pani S. Piernienieckiej i poinformował, że podatki płacą spółdzielcy, a mieszkańcy z mieszkań komunalnych, prywatnych i socjalnych nie płacą tyle.

S. Pierwieniecka – zaproponowała, żeby na działce niezabudowanej wykonać plac zabaw dla małych dzieci, wykonać zagospodarowanie terenu w plac do siatkówki, tenisa itp. Poinformowała, że spółdzielcy są otwarci na współpracę i włączą się we wszystkie inwestycje gminne np. plac zabaw, naprawy, malowanie, monitoring. Na osiedlu jest 234 mieszkania spółdzielcze, a ponad 100 mieszkań to pozostałe bloki.

M. Czerniawski zaproponował, żeby zawalczyć o projekt ogólnomiejski i połączyć go z osiedlowym.

S. Pierwieniecka wskazała kolejne zadania, które mogłyby być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego tj. monitoring, ogrodzenie itp. za pieniądze spółdzielców.

W. Śniatała – zaproponował wykonanie oświetlenia lub doświetlenia ulic.

E. Jędrzejczak – zadała pytanie kiedy zostanie poprawiony lub wyremontowany chodnik na ul. Pławieńskiej.

Na tym spotkanie zakończono.

Trzecie spotkanie odbyło się w dniu 18 kwietnia 2018 r., w którym uczestniczyło 11 osób(lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Spotkanie było skierowane do mieszkańców Osiedla Nr 2, w skład którego wchodzą następujące ulic miasta Czaplinka: Generała Józefa Bema, Bydgoska, Ceglana, Chrobrego, Czarnkowskiego, Jana Długosza, Dworcowa, Gdańska, Grunwaldzka, Jaśminowa, Kalinowa, Kamienna, Kaszubska, Jana Kochanowskiego Nr 6, 10, 16, 16a, 18, 20, 20a, Komunalna, Kolejowa, Kościuszki, Kujawska, Mazurska, Jana Chryzostoma Paska, Pilska, Plac 3-go Marca, Pławieńska, Pomorska, Poznańska, Różana, Rzeźnicka, Władysława Skoraczewskiego, Spokojna, Studzienna, Tartaczna, Toruńska, Wałecka, Warmińska, Pawła Wasznika, Zbożowa, Złocieniecka, Żuławska.  Spotkanie otworzył Burmistrz Czaplinka oraz omówił procedury dotyczące budżetu obywatelskiego.

K. Getka – poinformowała zebranych, że będzie przygotowana zakładka dotycząca budżetu obywatelskiego, gdzie będzie można na bieżąco znaleźć informację nt. regulaminów, przykładowych cen danego urządzenia.

Burmistrz Czaplinka omówił projekt nadbrzeża i braku otrzymania dofinansowania. Poinformował zebranych, że w 2018 roku będziemy realizowali tę inwestycję na odcinku od ul. Górnej do pomnika Papieża z własnych środków. Odcinek ten to 530 m i kosztuje 650 tys. Poinformował, że był ogłoszony przetarg, ale złożone ofert przewyższały kosztorys.

  1. Karolewicz poinformował że z budżetu obywatelskiego chciałaby aby realizowane były zadania miękkie. W Czaplinku jest duży potencjał wśród mieszkańców i do budżetu obywatelskiego należałoby włączać do czynnej aktywizacji mieszkańców.  Powinny być realizowane projekty obywatelskie.

G. Polak – zwróciła uwagę że na ul. Wałeckiej są tylko 3 ławeczki, natomiast na ul. Dworcowej brak takich ławek.

A. Karolewicz zgłosiła pomysł, żeby w ramach projektu ogólno miejskiego zrobić 100 ławek na terenie miasta.

A. Szczepańska – poinformowała, ze należałoby się zająć kompleksowym zagospodarowaniem parku przy ul. Wałeckiej.

Zastępca poinformował, że gmina posiada 4 projekty zagospodarowania terenów oraz pokazał je zebranym.

G. Polak – zaproponowała, żeby środki z budżetu obywatelskiego były przeznaczane na projekty trwałe, a nie na zabawę. Zadał pytanie dotyczące działek za cmentarzem, gdzie obecnie jest parking czy w przyszłości planuję się sprzedaż tych działek. Pani Polak jest przeciwna tej sprzedaży.

Na tym spotkanie zakończono.

Czwarte spotkanie odbyło się w dniu 19 kwietnia 2018 r., w którym uczestniczyło 7 osób (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Spotkanie otworzył Burmistrz Czaplinka, przywitał zebranych i szczegółowo omówił procedury budżetu obywatelskiego. Powiedział, że celem budżetu jest aktywizacja mieszkańców. Odniósł się również do krążących wieści na facebooku, że niby budżet obywatelski wprowadzany jest bo idą wybory. Poinformował, że w bieżącym roku większość budżetu gminy Czaplinek skupiona jest na realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku. Burmistrz Czaplinka powiedział, że wszystkie procedury z naborem wniosków, oceną, głosowaniem i wyborem  projektów do realizacji chcielibyśmy zakończyć do dnia złożenia projektu budżetu tj. 15 listopada 2018 r., ponieważ zadania z budżetu obywatelskiego znajdą się w budżecie gminy na rok 2019 r.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Spotkania protokołowały:

Spotkanie Nr 1 i 3 – Katarzyna Kibitlewska

Spotkanie Nr 2 – Magdalena Urlich

Spotkanie Nr 4 – Monika Doroba

 

 

Zarządzenie nr 70/2018

Burmistrza Czaplinka

z dnia 5 czerwca 2018 r.

W sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego, określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, ustalenia sposobu i miejsca ich udostępniania oraz terminów i szczegółowych zasad składania wypełnionych zgłoszeń do realizacji budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz §4 pkt.2 Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku stanowiącego załącznik do uchwały nr XLII/385/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1990, zarządzam co następuje:

§1. Ustala się harmonogram wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego w 2019 roku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Określa się wzór formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Określa się wzór formularza listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. 1. Formularze, o których mowa w § 2 i 3, są dostępne do pobrania ze strony internetowej www.czaplinek.pl w wersji elektronicznej lub w Urzędzie Miejskim w Czaplinku ( Biuro Obsługi Interesanta ul. Rynek 6 oraz w Referacie Planowania, Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku przy ul. Rynek 1) w wersji papierowej.

2. Wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę formularz zgłoszenia wraz z listą mieszkańców popierających zgłoszenie i innymi załącznikami przekazuje się w oryginale do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku ( adres: ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek).

3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 przyjmowane są w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia rozpoczęcia procesu zgłoszenia projektów tj. od 11 czerwca 2018 roku do 11 lipca 2018 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Czaplinku).

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy Czaplinek.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Treść zarządzenia z załącznikami.

Uprzejmie informuję, że została zakończona ocena wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek na 2019 rok. Zgodnie z §8 pkt.6 załącznika do Uchwały Nr XLII/385/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 r. Zespół Zadaniowy Budżetu Obywatelskiego po szczegółowej analizie pod kątem formalnym oraz prawidłowości i możliwości realizacji zadań przekazał burmistrzowi Czaplinka listę projektów do zatwierdzenia.

Ogólnie do budżetu obywatelskiego zostało zgłoszonych 14 projektów. Podczas weryfikacji stwierdzono, że dwie propozycje dotyczą realizacji identycznego zadania, znajdującego się w tej samej lokalizacji tj. Osiedla Nr 3, w związku z czym poproszono autorów projektów na spotkanie w celu omówienia możliwości połączenia propozycji zadań w jeden projekt. Wnioskodawcy wyrazili zgodę na złożoną propozycję i połączono dwa projekty w jeden. W związku z czym do zatwierdzenia Zespół Zadaniowy złożył burmistrzowi 13 projektów: 5 projektów ogólnomiejskich i 8 projektów osiedlowych. W dniu 19 lipca 2018 r. Burmistrz Czaplinka zatwierdził listę projektów, które następnie poddane zostaną głosowaniu przez mieszkańców Czaplinka. Głosowanie rozpocznie się 13 sierpnia br. i trwać będzie do 21 września br.

Wykaz projektów złożonych do budżetu obywatelskiego.

 Osiedle nr 1
Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic miasta Czaplinka:
Aleja 7-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, Akacjowa, Apteczna, Brzozowa, Dąbrowskiego, Długa, Drahimska, Górna, Jagiellońska, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeziorna, Kasztanowa, Kręta, Leśników Nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Lipowa, Młyńska, Moniuszki, Nadbrzeże Drawskie, Ogrodowa, Parkowa, Pięciu Pomostów, Polna, Rynek, Rzeczna, Generała Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Szczecinecka, Wąska, Wiejska.


Osiedle nr 2
Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic miasta Czaplinka:
Generała Józefa Bema, Bydgoska, Ceglana, Chrobrego, Czarnkowskiego, Jana Długosza, Dworcowa, Gdańska, Grunwaldzka, Jaśminowa, Kalinowa, Kamienna, Kaszubska, Jana Kochanowskiego Nr 6, 10, 16, 16a, 18, 20, 20a, Komunalna, Kolejowa, Kościuszki, Kujawska, Mazurska, Jana Chryzostoma Paska, Pilska, Plac 3-go Marca, Pławieńska, Pomorska, Poznańska, Różana, Rzeźnicka, Władysława Skoraczewskiego, Spokojna, Studzienna, Tartaczna, Toruńska, Wałecka, Warmińska, Pawła Wasznika, Zbożowa, Złocieniecka, Żuławska.


Osiedle nr 3
Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic miasta Czaplinka:
Jana Kochanowskiego Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, Mickiewicza, Słowackiego, Staszica, Żeromskiego.


Osiedle nr 4
Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic miasta Czaplinka:
Leśników Nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14a, 16 i od Nr 17 do 28.

Już wkrótce rozpocznie się głosowanie w I edycji Budżetu Obywatelskiego gminy Czaplinek. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 13 propozycji: 5 projektów ogólnomiejskich oraz 8 projektów osiedlowych.

Głosowanie na wybrane projekty odbędzie się w okresie od 13.08.2018 r. do 21.09.2018 r. w formie bezpośredniej i elektronicznej z wykorzystaniem karty do głosowania, która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku www.czaplinek.pl  oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku przy ul. Rynek 6 w godzinach: od poniedziałku do środy od godz. 7.00 do 15.00,  w czwartki od godz. 7.00 do 16.00, w piątki od godz. 7.00 do 14.00.

WARUNKIEM WAŻNOŚCI ODDANEGO GŁOSU JEST KOMPLETNOŚĆ WYPEŁNIENIA KARTY DO GŁOSOWANIA:

  • zaznaczenie pola wyboru tylko jednego projektu ogólnomiejskiego i tylko jednego projektu osiedlowego;
  • wypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele niezbędne do weryfikacji ważności oddanego głosu;
  • osobiste podpisanie karty do głosowania przez osobę głosującą w przypadku papierowej karty do głosowania lub wysłanie karty do głosowania w formie elektronicznej, zamieszczonej na stronie internetowej www.czaplinek.pl w przypadku głosowania w formie elektronicznej.

JEŻELI OSOBA ZAGŁOSUJE WIĘCEJ NIŻ JEDEN RAZ,  KAŻDY ODDANY PRZEZ NIEGO GŁOS ZOSTANIE UZNANY  ZA NIEWAŻNY.

W CZAPLINKU BĘDZIE BUDŻET OBYWATELSKI

Wzorem innych miast czaplinecki samorząd również zamierza skorzystać z mechanizmów budżetu obywatelskiego, którego głównym celem jest stworzenie mieszkańcom  możliwości współdecydowania o budżecie gminy. Instytucja funduszu sołeckiego, bardzo podobnego do budżetu obywatelskiego mechanizmu, działającego na terenie gminy Czaplinek od roku pokazała już bardzo duże zaangażowanie mieszkańców w lokalne sprawy i utwierdziła w przekonaniu, że należy podobne narzędzie stworzyć mieszkańcom Czaplinka.

Historia budżetów obywatelskich sięga swoimi korzeniami lat '80. Pierwszy raz narzędzie takie zostało zastosowane w mieście Porto Alegre (Brazylia). Obecnie taka forma partycypacji stosowana jest w wielu krajach na całym świecie. W 2011 roku Sopot wprowadził jako pierwszy w Polsce budżet obywatelski. Obecnie cieszy się coraz większym zainteresowaniem i wiele samorządów korzysta z jego mechanizmów.

Najogólniej budżet obywatelski można zdefiniować jako wydzieloną część z budżetu danego miasta lub gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Obywatele, mieszkańcy mają możliwość zgłaszania propozycji co ich zdaniem powinno zostać zrealizowane w danym roku budżetowym oraz wybierania spośród nich podczas głosowania. Mieszkańcy mają prawo do współdecydowania o budżecie miasta ponieważ to oni go tworzą płacąc podatki, a rolą miasta jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców. Uczestniczenie w procesie tworzenia budżetu daje mieszkańcom możliwość  informowania władz o niezaspokojonych potrzebach oraz podejmowania decyzji, które z potrzeb zbiorowych będą zaspokajane w pierwszej kolejności.

Nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący model budżetu partycypacyjnego. Wszystko zależy od tego, w jakim celu się go wprowadza i jakim celom ma służyć. Proces wprowadzania budżetu obywatelskiego jest długotrwały i składa się z kilku etapów: wydzielenie w budżecie kwoty do podziału, przeprowadzenie akcji edukacyjno – promocyjnej, składanie przez mieszkańców propozycji projektów, weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów, głosowanie mieszkańców na projekty, ogłoszenie listy projektów do realizacji, realizacja zwycięskich projektów.

Budżet obywatelski w Czaplinku będzie realizowany w 2019 roku, ale już teraz rozpoczynamy procedurę wprowadzania tego przedsięwzięcia, którą zapoczątkuje opracowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego. Zakładając, że ww. uchwała zostanie przyjęta przez radnych już na styczniowej sesji ( zazwyczaj sesje są organizowane w ostatni czwartek miesiąca), wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, czyli w połowie marca 2018 roku. Wtedy będziemy mogli kontynuować pracę i zarządzeniem burmistrza przyjąć harmonogram budżetu obywatelskiego, formularz zgłoszeniowy, powołać komisję ds. budżetu obywatelskiego. Wdrażaniu i realizacji budżetu obywatelskiego będzie towarzyszyć akcja informacyjno-promocyjna prowadzona przez pracowników Urzędu Miejskiego w Czaplinku. Wnioski do budżetu obywatelskiego na 2019 rok przyjmować będziemy przez kilka miesięcy, od 1 lipca do 15 września 2018 r. Następnie, po weryfikacji formalnej złożonych projektów Komisja ds. budżetu obywatelskiego oceni jej pod względem merytorycznym i przekaże Burmistrzowi Czaplinka do ich zatwierdzenia. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców. Wybrane przez mieszkańców projekty zostaną zgłoszone przez Burmistrza Czaplinka do projektu budżetu Gminy Czaplinek na 2019 r. ze wskazaniem kwot i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Czaplinku lub jednostek organizacyjnych gminy odpowiedzialnych za ich realizację.

W kolejnym, listopadowym numerze Biuletynu Informacyjnego ciąg dalszy informacji na temat budżetu obywatelskiego.

Katarzyna Getka, Sekretarz Gminy Czaplinek        


ZGŁOŚ SIĘ DO ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO!

W październikowym numerze Biuletynu Informacyjnego opisywałam ogólne zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Informowałam również Państwa o przygotowaniach Gminy Czaplinek do wdrożenia budżetu w roku 2019 i harmonogramie prac związanych z wprowadzeniem tego przedsięwzięcia. Prace zapoczątkuje opracowanie na styczniową/ lutową Sesję Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego w Czaplinku rozumianego jako wydzieloną część środków budżetu Gminy Czaplinek na kolejny rok budżetowy (2019), o której wydatkowaniu w sposób wiążący decydują mieszkańcy. Ponieważ zależy nam na wypracowaniu jak najlepszych metod i narzędzi partycypacyjnych oraz na „szytym na miarę” lokalnych uwarunkowań budżecie obywatelskim zamierzamy skorzystać z rekomendowanego przez ekspertów modelu tworzenia takiego budżetu. Zakłada on współpracę z mieszkańcami już na początkowym etapie tworzenia jego reguł i włączanie mieszkańców do opracowywania zasad budżetu w ramach specjalnego zespołu roboczego ds. budżetu obywatelskiego. Zespół taki może być powołany i funkcjonować w bardziej lub mniej sformalizowany sposób. Naszym celem jest szeroko zakrojona współpraca, przynosząca mieszkańcom poczucie faktycznej decyzyjności i wypracowanie dopasowanego do czaplineckich realiów regulaminu budżetu obywatelskiego. Wspólnie chcemy ustalić rodzaj zadań, które będą mogły być finansowane ze środków budżetu obywatelskiego, etapy wdrażania tego mechanizmu, uwzględniające akcje informacyjno-edukacyjne, składanie przez mieszkańców propozycji zadań do realizacji, weryfikację i opiniowanie propozycji zadań przez odpowiednie jednostki, głosowanie mieszkańców, ogłoszenie zadań rekomendowanych do realizacji. Członkowie zespołu będę musieli ustalić kto będzie mógł składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego, terminy składania wniosków, wzór formularza, zasady weryfikacji i opiniowania propozycji zadań, zasady głosowania i obliczania wyników.

Tylko wspólna praca nad regułami funkcjonowania budżetu obywatelskiego spowoduje, że budżet ten będzie prawdziwie partycypacyjny, zgodny z oczekiwaniami i wyobrażeniami mieszkańców, dostosowany do charakteru naszego miasta. Chcielibyśmy, aby w opracowanie reguł budżetu włączyli się przedstawiciele możliwie różnorodnych grup mieszkańców: zamieszkujący różne części miasta, w różnym wieku, reprezentujący różne organizacje pozarządowe itp. Nabór do pracy w zespole ds.budżetu obywatelskiego trwać będzie do 31 grudnia 2017 r. Zainteresowanych zapraszam do zgłaszania swoich kandydatur do Urzędu Miejskiego w Czaplinku osobiście, pokój nr 7, telefonicznie: 665 7777 03 lub  e-mail: sekretarzatczaplinek [dot] pl

Katarzyna Getka, Sekretarz Gminy Czaplinek       


BUDŻET OBYWATELSKI

Gmina Czaplinek pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła procedurę wdrażania budżetu obywatelskiego. Prace zapoczątkował cykl artykułów na ten temat publikowanych
w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego oraz zaproszenie do pracy w zespole roboczego ds. budżetu obywatelskiego.

Kolejnym krokiem było przedłożenie na marcowej Sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku, która została przyjęta 12 głosami „za” w obecności 12 radnych. Zapisy tej uchwały zaczęły obowiązywać od 9 maja br. Bezpośrednio po marcowej Sesji Rady Miejskiej burmistrz od 16 do 19 kwietnia br. spotykał się z mieszkańcami Czaplinka i osobiście przekazywał szczegóły związane z realizacją projektu budżetu obywatelskiego.

Obecnie rozpoczynamy działania związane z kampanią informacyjną, utworzeniem zespołu roboczego ds. budżetu obywatelskiego, ustaleniem terminów składania wniosków, opracowaniem wzorów formularza, list poparcia dla zadania, zasad weryfikacji i opiniowania propozycji zadań, zasad głosowania i obliczania wyników. 

Zgodnie z regulaminem wdrażania budżetu obywatelskiego ze środków budżetu obywatelskiego będą mogły być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy Czaplinek, które zostały podzielone na dwie kategorie: tzw. zadania twarde (  inwestycja, remont, modernizacja, adaptacja, budowa nowego obiektu lub zakup wyposażenia) i zadania miękkie (projekt nieinwestycyjny, wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym lub sportowym z wyłączeniem bieżącej administracyjnej działalności podmiotów).

Zadanie musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, co oznacza, że z tego mechanizmu nie będą mogły skorzystać np. szkoły, przedszkola, ośrodki wychowania młodzieży itp. W przypadku zadania, które wymaga lokalizacji na określonym terenie, będzie musiało być ono zlokalizowane na nieruchomości będącej w posiadaniu gminy Czaplinek i być zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek.

Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter ogólnomiejski lub osiedlowy.

  1. Pod pojęciem zadania ogólnomiejskiego rozumie się zadanie dotyczące potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla w Czaplinku lub takie, którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego osiedla w Czaplinku;
  2. Pod pojęciem zadania osiedlowego rozumie się zadanie dotyczące głównie potrzeb mieszkańców jednego z wyodrębnionych osiedli w Czaplinku.

W Czaplinku wyodrębniono 4 osiedla, których granice określają uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie poszczególnych statutów osiedli.

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w 2019 roku wynosi 200 000 zł i jest podzielona na część ogólnomiejską, 4 części osiedlowe oraz rezerwę. Na część ogólnomiejską przypada 100 000 zł. Na cztery osiedla przypada kwota 90 000 zł, która dzielona jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących dane osiedle. Na Osiedle nr 1 przypada kwota 13 000 zł, Osiedle nr 2 przypada 41 000 zł, Osiedle nr 3 przypada kwota 13 000 zł, a na Osiedle nr 4 kwota w wysokości 4 000 zł. Na rezerwę zabezpieczono 10.000 zł.

 Po ogłoszeniu przez burmistrza naboru projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w ciągu 30 dni będą mogli zgłaszać swoje propozycje. Do formularza zgłoszeniowego, zawierającego dane wnioskodawcy, opis projektu, kalkulację przewidzianych kosztów projektu będzie można dołączyć szkic sytuacyjny proponowanej inwestycji, zdjęcia, mapy, ekspertyzy, rekomendacje, plany oraz  listę poparcia dla zadania ogólnomiejskiego poparty podpisami przez co najmniej 30 mieszkańców Czaplinka, a dla zadania osiedlowego poparty podpisami przez co najmniej 15 mieszkańców Osiedla.

Mieszkaniec będzie mógł zgłosić dowolną liczbę propozycji zadań. Dopuszcza się możliwość łączenia tych zadań, które znajdują się w tej samej lokalizacji, bezpośrednim sąsiedztwie i są ze sobą związane funkcjonalnie. Mieszkaniec nie może zakwalifikować tego samego zadania do więcej niż do jednej kategorii ale może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.

Ocenę prawidłowości i możliwości realizacji zgłoszonych propozycji projektów przeprowadza Zespół. Wypełnione formularze zgłoszeń będą poddawane ocenie formalnej oraz analizie techniczno- finansowej i ocenie możliwości realizacji zgłoszonych projektów.

Zespół przedkłada Burmistrzowi Czaplinka wyniki oceny i analizy wraz z wnioskami dotyczącymi prawidłowości złożenia zgłoszeń oraz możliwości realizacji zgłoszonych projektów z ich szacunkową wyceną i proponowanym terminem realizacji. W przypadku zgłoszeń, które nie spełniają warunków formalnych oraz projektów, które w ocenie zespołu są niemożliwe do realizacji albo są niezgodne z przepisami, zespół przekazuje informacje, która musi zawierać wyjaśnienie powodów tej oceny.

Po zatwierdzeniu przez Burmistrza Czaplinka wyników oceny i analizy, lista zgłoszonych projektów zamieszczona będzie na stronie internetowej gminy Czaplinek www.czaplinek.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz będzie dostępna do wglądu w Biurze Obsługi Interesant Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Zgłoszenia, które pozytywnie przejdą ocenę formalną stanowić będą listę projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Katarzyna Getka, Sekretarz Gminy Czaplinek       

Zgodnie z przyjętym harmonogramem wdrażania budżetu obywatelskiego Gminy Czaplinek na 2019 rok, głosowanie mieszkańców nad projektami odbywało się w terminie od 13 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej www.czaplinek.pl lub w wersji papierowej w punkcie do głosowania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Ogólnie w głosowaniu za pośrednictwem formularza papierowego głos oddało 1.481 osób, z czego 182 osób to głosy nieważne.

W głosowaniu w formie elektronicznej oddano 2395 głosów, z których 200 było nieważnych. Poniżej szczegółowe wyniki głosowania.

PROJEKTY  OGÓLNOMIEJSKIE

TYTUŁ PROJEKTU

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW

Formularze papierowe

Formularze internetowe

razem

Bezpieczny Czaplinek

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czaplinek poprzez zakup i rozmieszczenie 7 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED na terenie strategicznych obiektów gminnych oraz 1 gabloty edukacyjno-instruktażowej, a także doposażenie grupy ratowniczej RESCUE TEAM ZSP Czaplinek w sprzęt ratowniczy i szkoleniowy wykorzystywany podczas działań grupy (ogólnodostępne
i bezpłatne szkolenia i pokazy pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia przedmedyczne imprez na terenie Gminy Czaplinek).

21

1032

1053

Poprawa bezpieczeństwa w gminie Czaplinek.

Projekt składa się z trzech etapów. Pierwszy zakłada zakup zewnętrznego defibrylatora AED, który zamontowany zostanie w budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku. W drugim etapie zorganizowany zostanie happening dot. bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach. Dodatkowo za czynne uczestnictwo  rozdawane będą czujniki tlenku węgla i gazu, jak również spreye gaśnicze przeznaczone do użytku domowego. Trzecim etapem będzie zakup specjalistycznej odzieży ochronnej oraz nowoczesnych hełmów ochronnych dla strażaków-ratowników z OSP w Czaplinku.

1251

649

1900

Bezpłatne zajęcia ZUMBA Fitness

Całoroczny projekt, umożliwiający mieszkańcom Czaplinka bezpłatny udział w zajęciach sportowych. W ramach projektu przez cały rok, w co drugi poniedziałek odbywać się będą bezpłatne zajęcia ZUMBA Fitness, skierowane  dla każdego, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania.

0

60

60

Budowa oświetlenia
w parku przy ulicy Wałeckiej

Projekt dotyczy budowy oświetlenia głównych alei w parku przy ulicy Wałeckiej, co umożliwi bezpieczne korzystanie z tego miejsca po zmroku spacerującym, rowerzystom, biegaczom.

21

257

278

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Czaplinku – budowa kortu do tenisa ziemnego przy ul. Pławieńskiej.

Projekt będzie polegał na budowie kompletnego kortu za boiskiem do piłki nożnej. Inwestycja przyczyni się do poszerzenia oferty sportowo- rekreacyjnej w Czaplinku. Wpłynie na poprawę estetyki i wizerunku miasta przy wjeździe od strony Mirosławca. Kort będzie przeznaczony do użytku wszystkich mieszkańców Czaplinka, w każdej grupie wiekowej.

6

147

153

 

PROJEKTY OSIEDLOWE

TYTUŁ PROJEKTU

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW

Formularz papierowy

Formularz internetowy

razem

OSIEDLE NR 1

Wymarzony plac zabaw – doposażenie.

Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia do zabaw, który powstał głownie dzięki mieszkańcom Osiedla Wiejska, przy aprobacie oraz udziale burmistrza.

141

338

479

OSIEDLA NR 2

Plac zabaw „Pobawmy się razem”.

Utworzenie miejsca do zabaw (placu zabaw) dla dzieci z osiedla nr 2
w Czaplinku nad jeziorem Czaplino pomiędzy ulicami Kościuszki i Chrobrego.

137

279

416

OSIEDLE NR 2 Modernizacja placu zabaw  na Osiedlu Nr 2 przy ul. Wałeckiej.

Modernizacja placu zabaw na osiedlu nr 2 przy ul. Wałeckiej w obrębie bloku nr 54, 56, 58. Projekt skierowany jest do najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W ramach projektu zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw i wyminę urządzeń.

30

136

166

OSIEDLE NR 2

Legendarne lipcowe Czaplino

Codziennie rano w samo południe ( w dni powszednie lipca 2019 r.) wypoczywające na plaży dzieci oraz ich opiekunowie wysłuchają fascynującej opowieści nawiązującej do historii i legend z terenu Pojezierza Drawskiego, namalują do nich ilustracje i umieszczą je na Przenośnej Sznurkowej Galerii Plażowej.

2

26

28

OSIEDLE NR 2

Ławki nad jeziorem Czaplino

Umieszczenie 20 ławek na trasie spacerowej wzdłuż terenów zielonych nad jeziorem Czaplino od wysokości ul. Kościuszki do ul. Tartacznej.

25

99

124

OSIEDLE NR 4

Wzbogacenie placu zabaw na osiedlu „Leśników”.

Zakup i montaż na osiedlu przy ul. Leśników huśtawki dla dzieci typu „bocianie gniazdo” z płaskim, szerokim siedziskiem, wyplatanym ze sznurka, umocowanym na metalowym stelażu.

27

54

81

OSIEDLR NR 3

Strefy wypoczynku na Osiedlu Wieszczów

Zakup i montaż  na ternie Osiedla Wieszczów trzech drewnianych altan-pergoli wraz z ławeczkami i stolikami, jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców Osiedla

35

110

145

OSIEDLE NR 3

Stoły do gier w ping-ponga, chińczyka, szachy lub warcaby na Osiedlu Wieszczów.

Stworzenie na terenie Osiedla Wieszczów trzech punktów wypoczynkowo – rekreacyjnych ze stołami do gier typy ping-pong, chińczyk, szachy lub warcaby. Strefy te byłyby miejscem spotkań i wypoczynku dla mieszkańców Osiedla w każdym wieku.

68

86

154

Do 5 października 2018 r. Burmistrz Czaplinka wyda Zarządzenie w sprawie skierowania wybranych w głosowaniu projektów, wskazując referaty Urzędu Miejskiego w Czaplinku lub jednostki organizacyjne gminy Czaplinek odpowiedzialne za ich realizację.

Katarzyna Getka, Sekretarz Gminy Czaplinek