Budżet obywatelski 2020

Budżet obywatelski

 

Czym jest budżet obywatelski ?

Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do urzeczywistnienia i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniając się zarazem do poprawienia funkcjonowania najbliższej okolicy.

W skrócie oznacza to, że :

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, które następnie są analizowane pod kątem formalnym, merytorycznym i możliwości realizacji;
 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie mieszkańców;
 • na podstawie liczby ważnie oddanych głosów ustala się listę rankingową projektów, następnie przyznaje się środki niezbędne do realizacji, w kolejności od projektu, który otrzymał największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wszystkich środków finansowych.

Skąd biorą się pieniądze na budżet obywatelski ?

Budżet obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy.

Ile wynosi Czaplinecki Budżet Obywatelski na 2020 rok ?

W 2020 roku do dyspozycji w ramach Czaplineckiego Budżetu Obywatelskiego jest 110 000,00 zł czyli 0,2 % wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Jakie zadania mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego ?

Projekty zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego mogą obejmować wydarzenia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, integrującym mieszkańców oraz działania inwestycyjne należące do zadań własnych gminy, przy czym są one możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu w postaci części zadania (np. prac projektowych bez robót budowlanych lub odwrotnie).

Kto może zgłaszać propozycje zadania do Budżetu Obywatelskiego ?

Każdy mieszkaniec jest uprawniony do złożenia maksymalnie dwóch propozycji projektów. Gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia, do projektu dołączana jest zgoda opiekuna prawnego na złożenie projektu.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu ?

Budżet obywatelski to szczególna okazja do bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Każdy mieszkaniec ma  realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek swojego otoczenia. Miej wpływ na własne otoczenie!!!

Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy zadania do Budżetu Obywatelskiego ?

Formularze zgłoszeniowe projektu dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej budżetu obywatelskiego oraz w formie papierowej - w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.

 • Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy można składać w następujących formach:
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Czaplinku, 78-550 Czaplinek, ul. Rynek 6, z adnotacją na kopercie "Budżet obywatelski ". W przypadku złożenia projektu drogą pocztową, za datę wpływu uważa się datę wpływu do Urzędu,
  • bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Rynek 6; 78-500 Czaplinek
  • pocztą elektroniczną na adres:boiatczaplinek [dot] pl jako temat wpisując „Budżet Obywatelski, w formie zeskanowanych dokumentów. W tym przypadku oryginał formularza zgłoszeniowego wraz z listą poparcia należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Czaplinku najpóźniej 7 dni od daty złożenia wniosku elektronicznie.

Co należy ująć w kosztorysie projektu ?

Mieszkaniec, który zgłosi zadanie podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania.

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane ?

Weryfikacja kosztów szacunkowych złożonego projektu wykonywana będzie przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Kto może głosować na projekty ?

Prawo udziału w głosowaniu w ramach konsultacji budżetu obywatelskiego ma każdy mieszkaniec gminy Czaplinek. . W imieniu osób niepełnoletnich głos oddaje rodzic/opiekun prawny. Każda osoba uprawniona do głosowania może zagłosować tylko jeden raz maksymalnie na jeden projekt.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu ?

Decyduje o tym ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne zadanie. Do realizacji przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim.

 Uchwała Nr XII/108/19
Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek

Na podstawie art.5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w formie konsultacji społecznych zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Na budżet obywatelski gminy Czaplinek w danym roku zostaną przeznaczone środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie gminy Czaplinek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Regulamin budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek

 Zarządzenie Nr15/2020
Burmistrza Czaplinka
z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego - wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań, określenia wzoru formularza zgłoszeniowego projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego i określenia wzoru formularza listy poparcia zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 ust. 2 i § 8 Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek (Dz.U. poz. 6266), zarządzam co następuje:

§ 1. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 roku przeznaczonych zostaje 110 000,00 zł.

§ 2. Ustala się harmonogram wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego w 2020 roku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Określa się wzór formularza zgłoszeniowego projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 roku, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Określa się wzór formularza listy poparcia zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 roku, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Formularze, o których mowa w § 3 i § 4 powyżej, są dostępne do pobrania ze strony internetowej www.czaplinek.pl  w wersji elektronicznej lub w Urzędzie Miejskim w Czaplinku (Biuro Obsługi Interesanta ul. Rynek 6 oraz w Referacie Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku przy ul. Rynek 1) w wersji papierowej.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czaplinek.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

H A R M O N O G R A M

 Burmistrz Czaplinka zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020, które odbędzie się 7 lutego 2020 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, w sali narad - pokój nr 5.

Możesz zgłosić projekt !
Zagłosować na najlepszy pomysł !
Zmienić nasze miasto !

 

Ulotka - zaproszenie

7 lutego 2020 o godz. 16:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2020 (BO). W spotkaniu uczestniczyło: 10 osób.

Gminę Czaplinek reprezentowali: burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz oraz sekretarz Gminy Jolanta Skonieczna.

Zebrani zostali poinformowani o tym, że spotkanie jest nagrywane oraz wyrazili zgodę na publikację swojego wizerunku na stronie Gminy Czaplinek oraz gminnym FB.  Spotkanie rozpoczęła sekretarz Gminy Jolanta Skonieczna, która przypomniała czego ono dotyczy, a następnie oddała głos burmistrzowi Marcinowi Naruszewiczowi.

Burmistrz przypomniał kwotę, którą w roku 2020 przeznaczono na realizację inicjatyw w ramach BO. Kwota ta wynosi 110 000 zł. Następnie rozwinął temat, informując o rodzajach inicjatyw. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty twarde (np. infrastruktura ) lub miękkie (np. imprezy, wydarzenia). Zadanie musi być w całości sfinansowane w ramach BO, nie można łączyć tych środków z innymi.

Burmistrz poruszył również kwestię budowy wiat śmietnikowych. Wspomniał, że o takiej inwestycji rozmawiał podczas spotkania z przewodniczącym jednego z osiedli oraz panią prezes jednej ze wspólnot mieszkaniowych. W ramach BO można zatem zgłaszać projekty o charakterze rekreacyjnym, ale również użytkowym.

Następnie sekretarz Gminy poinformowała zebranych o zarządzeniach Burmistrza w sprawie powołania zespołu zadaniowego oraz w sprawie wdrożenia harmonogramu realizowania BO, określenia wzoru zgłoszenia projektu, list poparcia i oraz określenia załączników, niezbędnych przy złożeniu projektu. Sekretarz poinformowała również o zakładce na stronie Gminy Czaplinek, w której można znaleźć wszystkie informacje dotyczące BO.

Sekretarz Gminy przedstawiła krótko harmonogram działań w związku z realizacją BO:

 • 03-21.02.2020 – działania promocyjno-informacyjne,
 • 07.02. 2020 – spotkanie informacyjne,
 • 14.02. – 04.03.2020 – zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań,
 • 05.03. – 18.03.2020 – ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez zespół zadaniowy,
 • do 19.03.2020 – ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz projektach odrzuconych,
 • 20.03. – 10.04.2020 – głosowanie mieszkańców zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej,
 • do 24.04.2020 - podanie do publicznej wiadomości listy zadań wybranych,
 • 27.04. – 31.12.2020 – realizacja zadań.

Każdy mieszkaniec może zgłosić dwie inicjatywy. Jeżeli jest to osoba niepełnoletnia do zgłoszenia musi być załączona zgoda opiekuna prawnego.

Zebrani mieli możliwość zapoznać się ze wszystkimi formularzami.

Sekretarz poinformowała również o zasadach głosowania na wybrany projekt: mieszkaniec ma prawo oddać tylko jeden głos na jeden projekt. Głosowanie będzie odbywało się w formie papierowej i elektronicznej.

Jeden z uczestników postulował, aby podczas weryfikacji głosów oddanych drogą elektroniczną wziąć pod uwagę adres IP, z którego został oddany. Szczególną uwagę będzie trzeba zwrócić na większą ilość głosów oddanych z jednego urządzenia.

Inna uczestniczka zwróciła uwagę na to, że duże organizacje, np. OSP mają łatwość zorganizowania happeningu lub innej formy promocji swojego projektu. W rezultacie pozyskują one dużo więcej głosów niż przeciętny mieszkaniec, który zgłosi mały projekt.

Następnie nastąpiła dyskusja na temat sposobu realizowania Budżetu Obywatelskiego w Czaplinku w roku 2018 i obecnie oraz innych sposobach realizacji inicjatyw mieszkańców.

Protokół sporządziła: Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA CZAPLINKA
z dnia 18 marca 2020 r.

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. poz. 374) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433) Burmistrz Czaplinka informuje, że głosowanie w ramach konsultacji społecznych określone w zarządzeniu Nr 27/2020 Burmistrza Czaplinka z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań, określenia wzoru formularza zgłoszeniowego projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego i określenia wzoru formularza listy poparcia zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zostaje wstrzymane do odwołania.

Ww. decyzja podyktowana jest przede wszystkim troskąo zapewnienie wszystkim mieszkańcom równych możliwości oddawania głosów na wybrane projekty (zarówno drogą tradycyjną, jak i elektroniczną), głosowanie odbędzie się w najbliższym możliwym terminie, o którym poinformujemy w późniejszym czasie.

Burmistrz Czaplinka informuje, że Zespół zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego powołany na podstawie zarządzenia Nr14/2020 Burmistrza Czaplinka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego zakończył weryfikację złożonych projektów. 

Do II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Czaplinek zgłoszono 10 projektów. Po ich ocenie formalnej i merytorycznej do głosowania zostały dopuszczone 4  projekty : „ Na murawie i na plaży bezpieczeństwo nam się marzy”, „ Ocalić kirkut”, „Modernizacja placu zabaw na Osiedlu ul. Wałecka” oraz „Pro Body Track Run”. Sześć zadań nie spełniło wymagań formalnych i tym samym uzyskały negatywną ocenę.

- wykaz zatwierdzonych przez Burmistrza Czaplinka projektów dopuszczonych do głosowania
- wykaz projektów niezgodnych z wymogami formalnymi, które otrzymały negatywną ocenę
- wykaz projektów, które zostały niedopuszczone do głosowania przez Burmistrza Czaplinka  w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok z przyczyn formalno - prawnych

Zgodnie z przyjętym harmonogramem wdrażania budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek na 2020 rok, głosowanie mieszkańców nad projektami odbywało się w terminie od 10 września 2020 r. do 28 września 2020 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej www.czaplinek.pl lub w wersji papierowej w punkcie do głosowania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Ogólnie w głosowaniu za pośrednictwem formularza papierowego głos oddało 35 osób, w tym 0 głosów nieważnych.

W głosowaniu w formie elektronicznej oddano 429 głosów, z których 12 było nieważnych. Poniżej szczegółowe wyniki głosowania.

 

 

TYTUŁ PROJEKTU

 

 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

 

 

 

SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU

 

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW

 

Formularze papierowe

 

Formularze

internetowe

Razem

Na murawie i na plaży bezpieczeństwo nam się marzy

Dzięki współpracy trzech lokalnych organizacji (KS IRAS, LECH CZAPLINEK, OSP CZAPLINEK) zostaną zrealizowane dwa zadania: podniesienie jakości i estetyki stadionu miejskiego instalując zautomatyzowany system nawadniania oraz poprawimy bezpieczeństwo poprzez zakup skutera wodnego dla jednostki OSP, która jest jedyną okoliczną służbą gotową do działań na terenie akwenów wodnych w naszej gminie.

 

 

60.000 zł ( system nawadniania)

 

 

50.000 zł (zakup skutera wodnego)

 

Łącznie 110 000zł

32

303

335

Modernizacja placu zabaw na Osiedlu ul. Wałecka

Osiedle na którym zaplanowano modernizację placu zabaw jest zamieszkałe przez rodziny wielopokoleniowe. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw pozwoli zaspokoić potrzeby ruchowe dzieci.

 

52.700 zł

2

44

46

Pro Body Track Run

Projekt Pro Body Track Run to zrodzony z pasji do biegów przeszkodowych tor treningowy. Ma być to miejsce, które docelowo będzie jednym z największych parków przeszkodowych w województwie zachodniopomorskim, a może w Polsce. Założeniem jest zadbanie w pierwszej kolejności o aktywność fizyczna mieszkańców i promocję Gminy Czaplinek.

60.973 zł

1

70

71

Do 5 października 2020 r. Burmistrz Czaplinka wyda Zarządzenie w sprawie skierowania wybranych w głosowaniu projektów, wskazując referaty Urzędu Miejskiego w Czaplinku lub jednostki organizacyjne gminy Czaplinek odpowiedzialne za ich realizację.