Prawo

Działalność organizacji pozarządowych, jak również innych podmiotów możliwa jest jedynie w określonych ramach prawnych. Dział ten został stworzony w celu dostarczania informacji prawnych związanych z działalnością organizacji pozarządowych w szczególności w zakresie współpracy z samorządem.

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2016  poz. 1817)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25)   

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 2015 poz.1393) 

Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. 2015 poz. 1339)

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2016, poz. 176) 

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz.687)

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 1047)

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. 2006 r. nr 94 poz. 651)

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 poz 922)

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 498)

źródło:  http://isap.sejm.gov.pl/