STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZAPLINEK

 
 
W maju br. Gmina Czaplinek rozpoczęła prace nad opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020, który jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego, dającym także możliwość pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Strategia rozwoju gminy stanowić będzie formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie projektów ze źródeł unijnych
W celu obniżenia kosztów opracowania Strategii do współpracy zaprosiliśmy 3 gminy z terenu powiatu drawskiego. Zaproszenie do wspólnego opracowania dokumentu przyjęła Gmina Drawsko Pomorskie i Gmina Ostrowice. Firma realizująca to zadanie oszacowała koszt wykonania Strategii na 20 tys. zł. Dzięki nawiązanej współpracy kwotę tę podzieliliśmy na 3 gminy, biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w każdej z gmin. 
W dniu 12 sierpnia 2013 r. Burmistrz Czaplinka, Zarządzeniem Nr 61/2013 powołał Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Rady Miejskiej (3 osoby), Urzędu Miejskiego (3 osoby), Sołectw (2 osoby), lokalnych organizacji pozarządowych (3 osoby), przedsiębiorców (3 osoby), szkół ponadgimnazjalnych (1 osoba).
W dniu 19 sierpnia 2013 r. podpisana została umowa z firmą MAREK JEFREMIENKO-PRZYŁUBSKI & JEFREMIENKO MUNICYPIALNE USŁUGI DORADCZE na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014 – 2023, która merytorycznie odpowiada za przygotowanie dokumentu. Prace potrwają do 31 stycznia 2014 r. i prowadzone będą w trybie partycypacyjno – eksperckim. Przyjęcie takiego trybu oznacza współpracę wykonawcy Strategii  z przedstawicielami Urzędu jak również powołanym przez Burmistrza Czaplinka Zespołem ds. Strategii. Projekt Strategii powinien być gotowy pod koniec  grudnia 2013 roku. Konsultacje projektu strategii najprawdopodobniej odbędą się w styczniu 2014 r.  Decyzję w sprawie nowej Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020 podejmie w drodze uchwały Rada Miejska w Czaplinku
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem diagnozy stanu wyjściowego, czyli opisu sytuacji społeczno-gospodarczej gminy wraz z elementami analizy strategicznej, na podstawie której powstanie  raport o stanie gminy. Pierwsze spotkanie Zespołu zaplanowane jest w dniach 18-19 września br. Będzie miało ono formę warsztatów, prowadzonych przez niezależnego eksperta. 

W imieniu władz Gminy Czaplinek i firmy opracowującej Strategię zapraszam mieszkańców Gminy Czaplinek do aktywnego uczestnictwa w pracach nad tworzeniem dokumentu. Na gminnej stronie internetowej www.czaplinek.pl utworzony zostanie baner „Strategia Rozwoju Gminy Czaplinek”, gdzie oprócz bieżących informacji o pracach nad Strategią znaleźć będzie można zaproszenie do składania w terminie do 30 listopada br. sugestii i propozycji obszarów, tematów, bądź zapisów, które winny być ujęte w Strategii. Propozycje można przesyłać na adres: sekretarzatczaplinek [dot] pl (subject: Strategia%20rozwoju)  lub listowanie Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek. 

 

Katarzyna Szlońska          
Sekretarz Gminy Czaplinek    
 
 

 
 

 
W imieniu Burmistrza Czaplinka, Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek, oraz swoim własnym serdecznie zapraszam Państwa do współtworzenia nowego dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa formularz z pytaniami o przyszłość Gminy, który dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego i na gminnej stronie internetowej (link poniżej). 

Wypełnione formularze przyjmować będziemy do 30 listopada 2013 r.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.
 
 

 
 PRACUJEMY NAD STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY CZAPLINEK NA LATA 2014-2020.
 
Od wczoraj (18 września br.) zespoły robocze z trzech gmin: Czaplinka, Drawska Pomorskiego i Ostrowic rozpoczęły warsztaty szkoleniowe, których głównym celem jest opracowanie strategii rozwoju dla poszczególnych gmin. Warsztaty prowadzi Pan Marek Jefremienko – przedstawiciel firmy MUNICYPALNE USŁUGI DORADCZE, wieloletni praktyk samorządowy. Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z metodologią sporządzania dokumentu, wytycznymi z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dot. strategii rozwoju gmin. Dzisiejszy dzień poświęcony zostanie na przeprowadzenie szczegółowej analizy SWOT dla poszczególnych gmin. 
 
  
  
    
Przypominam o możliwości wypowiedzenia się na temat przyszłości naszej gminy poprzez wypełnienie ankiety pn. „Kluczowe pytania o przyszłość gminy za 10 lat”. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.czaplinek.pl w zakładce STRATEGIA, oraz w Urzędzie Miejskim, w Biurze Obsługi Interesanta.
 

 
DRUGI DZIEŃ SPOTKANIA WARSZTATOWEGO DOT. OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZAPLINEK NA LATA 2014-2020
 
Głównym zadaniem dzisiejszego spotkania było przeanalizowanie przez Zespoły robocze mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń dla swoich gmin, spośród których wybrano po pięć z każdej kategorii najważniejszych dla rozwoju gminy. Członkowie czaplineckiego Zespołu jako mocne strony gminy wymienili: (poniżej wykaz wszystkich, nawet powtarzających się kilkakrotnie mocnych stron)
 
  
  
 
  
jezioro Drawsko, Izba Muzealna, zasoby ludzkie (twórcze jednostki), obfitość głazów narzutowych, przystanek PKS w centrum miasta, szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne, kajakowe, ośrodki wypoczynkowe, miody drahimskie, szlak kajakowy Drawy, dwa kąpieliska, Stare Drawsko jako atrakcyjna turystycznie wieś, pałac w Siemczynie, zabytkowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku, bogata baza noclegowa, organizacje pozarządowe, unikatowe zasoby geologiczne, środowisko przyrodnicze, rzeka Drawa, wyroby regionalne, Rynek w Czaplinku, duża liczba aktywnych organizacji pozarządowych, szczególnie w obszarze sportu i na rzecz osób niepełnosprawnych, spokój, cisza, tradycje szkolnictwa zawodowego, Kabel Technik Polska S.A., specyficzny klimat małego miasta, duża liczba organizacji pozarządowych, teren po lotnisku w Broczynie, jezioro Czaplino, bliskość i dostępność do lasów, jezioro Drawsko dla żeglarzy, trasa Poznań-Kołobrzeg, hala widowiskowo-sportowa, rzeka Drawa, położenie na skrzyżowaniu dróg nr 163 i 20, jezioro Drawsko, czystość jezior, lasy, jeziora, jeziora dla wędkarzy, Wyspa Bielawa, ostoja ciszy i spokoju, prężne organizacje pozarządowe potrafiące skupić wokół siebie kapitał społeczny, lasy, spokój, Wyspa Bielawa, jezioro Krzemno, czysta woda, przywódcy, lesistość, baza noclegowa, skrzyżowanie ważnych dróg o przebiegu: północ, południe, wschód-zachód, cisza, mały kościółek, czyste powietrze, duża ilość jezior, początek spływu kajakowego Drawą, lasy, baza noclegowa, ścieżki rowerowe, zaangażowanie społeczne mieszkańców, zabytki, zlewnia Dobrzycy-Gwdy, zlewnia Piławy-Gwdy, szlaki kajakowe, 12 wysp na jeziorze Drawsko i Wyspa Bielawa, zabytki, kościoły w Czaplinku, Izba Muzealna, występowanie wysoko zmineralizowanych solanek w regionie Czaplinka (migracja wód zmineralizowanych – soli cechsztyńskich), bardzo duża ilość miejsc na indywidualny wypoczynek, Drawski Park Krajobrazowy, Rezerwat „Brunatna Gleba”, Rezerwat „Jezioro Prosino”, Rezerwat „Brzozowe Bagno” Niwka, pomniki przyrody, jezioro Drawsko, jezioro Czaplino, jeziora lobeliowe, zasoby środowiska naturalnego, nowe osiedla domków jednorodzinnych w Czaplinku, pałac w Siemczynie, jeziora I klasa czystości, wioski położone nad jeziorami, jezioro Komorze-poczatek spływu Piławą, jeziora dla wędkarzy, położenie Czaplinka nad dwoma jeziorami, jezioro Krzemno-jeziorem lobeliwoym, zabytkowy mały kościółek, izba muzealna, obiekty sportowe (hala, orlik, biały orlik, stadion), zamek drahim, lokalny patriotyzm, lasy, jezioro Drawsko, unikatowe zasoby geologiczne, ruiny zamku Drahim, rzeka Drawa, Gminne Centrum Ratownictwa, cisza, mały kościółek w Czaplinku, głazy i głazowiska, sielawa, produkty lokalne: miody, sielawa, amfiteatr, pomnik Papieża Jana Pawła II, Wyspa Bielawa, jezioro Drawsko najbardziej atrakcyjne jezioro Pojezierza Drawskiego,  sielawa, miody drahimskie, jezioro Drawsko, ruiny zamku w Starym Drawsku.
Członkowie Zespołu spośród w/w mocnych stron musieli wybrać 5 ich zdaniem najważniejszych oraz 5 najważniejszych szans. Po burzliwej dyskusji członkowie Zespołu wskazali najistotniejsze mocne strony i szanse dla Gminy Czaplinek:
 
MOCNE STRONY
SZANSE 
Jezioro Drawsko,
Zabytkowe centrum miasta,
Lasy 47,7% obszaru gminy,
Rzeka Drawa, szlak papieski, rzeka Dobrzyca,
Duża ilość małych, czystych jezioro.
Byłe lotnisko w Broczynie,
Interesująca historia miasta i gminy,
Różnorodna baza noclegowa,
Przemysł nieuciążliwy dla środowiska,
Produkty regionalne: miód drahimski, sielawa 

 

Słabe strony wymieniane przez członków Zespołu:
Brak wystarczającej ilości parkingów mieście, niezadawalający poziom bezpieczeństwa w centrum Czaplinka po zmroku, brak spójności zagospodarowania Rynku (kolorystyka domów, nawierzchni), słaba oferta kulturalna, brak wielokierunkowej działalności kulturalnej dla mieszkańców, promocja kultury lokalnej, zły stan dróg dojazdowych dla turystów, brak wyraźnego programu zarybiania jezior oraz polityki melioracji, mało ryb w jeziorach, brak oferty rozrywkowej, niezagospodarowana szlaki turystyczne, kiepska baza gastronomiczna, niezagospodarowane jezioro Drawsko, fatalne nadbrzeże jeziora Drawsko, zagospodarowanie infrastruktury turystycznej, pomosty na jeziorze Drawsko, brak połączeń ścieżek rowerowych Czaplinek-Stare Drawsko, Czaplinek-Siemczyno, Czaplinek-Broczyno, strefa ciszy na jeziorze Drawsko (dopuścić łodzie z małymi silnikami), wymagania i obostrzenia rezerwatów i obszarów specjalnej ochrony, Drawski Park Krajobrazowy, brak ścieżek rowerowych wokół jeziora Czaplino, znaczna odległość od dużych miast, za uboga i za mało atrakcyjna oferta OSW, zły stan techniczny amfiteatru, brak rewitalizacji Rynku, brak współpracy różnych środowisk, zbyt mała ilość parkingów w mieście, bardzo zły stan techniczny OSW, oczyszczalnia ścieków nad jeziorem Drawsko – niewystarczający poziom oczyszczania ścieków, nierozwiązana gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich, zły stan ścieżek rowerowych (brak tablic informacyjnych, przystanków, miejsc na ogniska), brak obwodnicy Czaplinka, brak spójności w podejmowaniu decyzji, niewystarczająca oferta specjalistycznych usług medycznych, mała liczba lokali gastronomicznych na dobrym poziomie, brak tzw. „życia nocnego” w sezonie, bardzo zły stan techniczny dworca PKP, obszar Natura 2000, ograniczenia obowiązujące w Drawski Parku Krajobrazowym, niezadowalająca aktywność organizacji pozarządowych, ograniczone możliwości finansowe gminy, zakorkowane miasto w sezonie, brak bazy rozrywkowo-gastronomicznej, oznakowanie tras, ścieżek, obiektów zabytkowych, krótki sezon turystyczny, miejsca parkingowe w mieście, bardzo zły stan dróg przelotowych Wałcz- Połczyn Zdrój, zbyt małe zagospodarowanie plaż wiejskich, mało zagospodarowana linia brzegowa, gastronomia, niski poziom zagospodarowania szlaków turystycznych, brak komunikacji autobusowej do wiosek, niewystarczające zagospodarowanie centrum miasta, małomiasteczkowa postawa mieszkańców, niezagospodarowany Rynek w Czaplinku, mało skuteczna reklama walorów Czaplinka i okolic, słaba działalność CZOK, zły stan techniczny dróg lokalnych, braki w infrastrukturze turystycznej, brak zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko, brak zagospodarowania jeziora Drawsko, słaba oferta kulturalna, rozrywkowa, brak zagospodarowania jeziora Drawsko, brak zaplecza dla sportów wodnych nad jeziorem Drawsko.
Członkowie Zespołu spośród w/w słabych stron musieli wybrać 5 ich zdaniem najważniejszych oraz do pięciu najważniejszych zagrożeń. Po burzliwej dyskusji członkowie Zespołu wskazali najistotniejsze słabe strony i zagrożenia dla Gminy Czaplinek:

 

SŁABE STRONYZAGROŻENIA 
- niezagospodarowane jezioro Drawsko (dotyczy nie tylko terenu Czaplinka), w tym Bielawy,
- nieład architektoniczny w mieście, zły stan techniczny budynków i dróg, szczególnie dotyczy to centrum,
- zły stan gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy,
- brak imprezy o charakterze ponadlokalnym, wyróżniającej Czaplinek,
- za mała ilość plaż, kąpielisk, 
- słaba gospodarka rybacka,
- fatalny stan dróg,
- zbyt mała oferta gastronomiczno-rozrywkowa,
- sezonowość turystyki (w jej obecnym kształcie) 

 

Zainteresowanych współtworzeniem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020 zapraszam do nadsyłania na adres: sekretarzatczaplinek [dot] pl swoich uwag i sugestii dot. zamieszczonego materiału.
Następne warsztaty zaplanowane są na 2-3 października br. w Ostrowicach.
Katarzyna Szlońska         
Sekretarz Gminy Czaplinek    
 

 
 CIĄG DALSZY PRAC NAD NOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY !
 
W dniach 2-3 października br. w Ostrowicach odbyło się kolejne spotkanie trzech Zespołów roboczych z Czaplinka, Drawska i Ostrowic , odpowiedzialnych za opracowanie dokumentu strategicznego dla swoich gmin. Podczas dwóch dni warsztatów pracowaliśmy nad celami strategicznymi oraz wizją rozwoju gmin.

Pierwszym zadaniem Zespołu było ponowne przeanalizowanie (zdaniem eksperta istotnych dla rozwoju gminy) niżej wymienionych mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń i ewentualne uzupełnienie analizy SWOT.
 
RELACJA Z KOLEJNYCH WARSZTATÓW ... 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 ZAPROPONUJ SWOJĄ WIZJĘ ROZWOJU GMINY CZAPLINEK NA LATA 2014-2020
 
Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020 podczas dzisiejszego spotkania pracował nad hasłem wizji rozwoju dla gminy Czaplinek. W oparciu o wcześniej wypracowane cztery cele strategiczne: (jezioro Drawsko przystanią dla turystyki i przedsiębiorczości, wydłużenie sezonu turystycznego, stworzenie mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla rozwoju lotniska w Broczynie dla biznesu, turystyki i sportu) członkowie Zespołu zaproponowali sześć, różnych wersji wizji w nstp. brzmieniu:
1. Czaplinek – ceniony w kraju i za granicą ośrodek turystyczny z bogatą całoroczną ofertą wypoczynku i rekreacji opartą o czyste jeziora i lasy. Tu kwitnie przedsiębiorczość i przemysł nieuciążliwy dla środowiska naturalnego. Jakość życia jest na wysokim poziomie, wspierana przez dobrą infrastrukturę, bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową i zaangażowanie społeczne mieszkańców. 
Ikoną Czaplinka jest masowo odwiedzana przez turystów część miasta sąsiadująca z jeziorem Drawsko, zagospodarowana w sposób niepowtarzalny, wyróżniająca się niezwykłością i pięknem. 

2. Czaplinek – w ciszy, bezpiecznie i w zgodzie z naturą zaspokoi oczekiwania każdego turysty, przedsiębiorcy i mieszkańca. 
„Przystań na dłużej” – w krainie z miodu i sielawy słynącej. 

3. Miasto i Gmina Czaplinek – nowoczesny, konkurencyjny ośrodek turystyczny na Pojezierzu Drawskim z bogatym dziedzictwem kulturowo-historycznym i przemysłem przyjaznym dla środowiska. 

4. Czaplinek – wyjątkowe miejsce dla turystów, przedsiębiorców i mieszkańców. 

5. Jak sznur drogocennych pereł, wśród których tą najcenniejszą jest jezioro Drawsko, a pozostałe to dziesiątki jezior ukrytych wśród lasów z wszelkim bogactwem runa leśnego, tu miody i ryba. Takim klejnotem jest gmina Czaplinek. Oprawą tego klejnotu są setki łopoczących żagli, atrakcyjne ścieżki turystyczne i przemysł przyjazny środowisku. 

6. Gmina Czaplinek moje miejsce na ziemi, gdzie cisza i spokój. To ośrodek turystyczny, edukacyjny, gospodarczy. 

W imieniu członków Zespołu zwracam się do Państwa z prośbą o wypowiedzenie się na temat proponowanych wizji rozwoju Gminy Czaplinek i wskazanie zdaniem Państwa najciekawszej. Istnieje także możliwość przygotowania swojej wizji rozwoju gminy i przesłanie jej w terminie do 22 października br. na adres: sekretarzatczaplinek [dot] pl (subject: Wizja%20rozwoju%20Gminy%20Czaplinek)  lub dostarczenie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

 
ZACHĘCAM DO WSPÓŁPRACY.
 
Katarzyna Szlońska          
Sekretarz Gminy Czaplinek    
 
 
 
 

 
 PIERWSZE KONSULTACJE W SPRAWIE PROPONOWANYCH CELÓW STRATEGICZNYCH ORAZ WIZJI ROZWOJU GMINY CZAPLINEK NA LATA 2014-2020
 
W dniu 22 października br. w czaplineckim Ratuszu odbyło się spotkanie, którego głównym celem było zaprezentowanie i przedyskutowanie wypracowanych przez Zespół Roboczy czterech celów strategicznych i wizji rozwoju gminy Czaplinek na lata 2014-2020. Zaproszenie na konsultacje kierowane było do lokalnych przedsiębiorców, lokalnych organizacji pozarządowych, radnych Rady Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyło 16 osób.  Do przedstawionego przez eksperta p. Marka Jefremienko materiału Pani Alina Karolewicz, przedstawicielka Kiwanis International Klub zgłosiła uwagę dot. szeroko rozumianego wsparcia młodzieży, która w przyszłości odpowiedzialna będzie za realizację przyjętych założeń strategicznych.  Zaproponowała także, aby w wizji rozwoju gminy mocno wyeksponować rolę mieszkańców, z myślą o których i dla których realizowane będą poszczególne cele strategiczne. Mirosław Sołtwoski, właściciel firmy „Gniewko” z Kluczewa podkreślał, że dla rozwoju gminy Czaplinek kluczową rolę ma jezioro Drawsko, jednak pod warunkiem, że to Gmina Czaplinek stanie się gospodarzem tej wody. Pan Bogdan Bzdyrek, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Czaplinek zwrócił uwagę na ważny aspekt, jakim jest zarządzanie realizacją przyjętych celów strategicznych. Pan Bogdan Kalina, Przewodniczący Rady Miejskiej w podsumowaniu spotkania stwierdził, że zaproponowane przez Zespół Roboczy cele strategiczne są słuszne i odzwierciedlają najważniejsze potrzeby rozwojowe Gminy Czaplinek.  
Zaproponowane przez Zespół Roboczy cztery cele operacyjne:
 1. Jezioro Drawsko przystanią dla turystyki i przedsiębiorczości.
 2. Wydłużenie sezonu turystycznego.
 3. Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorczości.
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju lotniska w Broczynie dla biznesu, turystyki i sportu.

zostały zaakceptowane przez uczestników spotkania.

Katarzyna Szlońska    
 
 
 
   

 
STRATEGICZNE WARSZTATY
 
W dniu 23 października br. w Drawsku Pomorskim odbyło się ostatnie już spotkanie trzech Zespołów  Roboczych z Czaplinka, Drawska Pomorskiego i Ostrowic ds. opracowania dokumentu strategii.  Pierwszym zadaniem członków zespołów było przeanalizowanie, organizowanych dzień wcześniej konsultacji społecznych na temat wizji i celów strategicznych pod kątem zgłaszanych wniosków i wprowadzenia ewentualnych zmian. 
Następnie zespoły pracowały nad ustanowieniem wskaźników dla przyjętych czterech celów strategicznych. Zgodnie z wytycznymi eksperta, który podkreślał, że cechą dobrego wskaźnika są cztery elementy (trafność, mierzalność, wiarygodność i dostępność), czaplinecki zespół opracował nstp. wskaźniki:

CEL STRATEGICZNY NR 1:
 
Jezioro Drawsko przystanią dla turystyki i przedsiębiorczości.
 
Wskaźniki: przyrost przedsiębiorstw usługowych świadczących usługi, prowadzących działalność związaną z jeziorem, liczba imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych odbywających się na jeziorze i wokół jeziora, liczba zarejestrowanego sprzętu pływającego (jachty, łodzie), liczba wypożyczonego sprzętu wodnego i sportowego, liczba turystów, bazy noclegowej, długość szlaku spacerowo-rowerowego wzdłuż jeziora Drawsko, liczba sprzedanych zezwoleń wędkarskich. 
 
CEL STRATEGICZNY NR 2:
 
Wydłużenie sezonu turystycznego.
 
Wskaźniki: liczba turystów poza okresem wakacyjnym, liczba przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne poza sezonem, wskaźnik bezrobocia, zużycie wody i śmieci.
 
CEL STRATEGICZNY NR 3:


Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorczości.
Wskaźniki: liczba instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, liczba przeprowadzonych szkoleń branżowych i liczba osób z nich korzystających, liczba przedsiębiorców korzystających z mechanizmów wsparcia, liczba sprzedanych nieruchomości pod działalność gospodarczą.
CEL STRATEGICZNY NR 4:
 
Tworzenie warunków dla rozwoju lotniska w Broczynie dla biznesu, turystyki i sportu.
 
Wskaźniki: liczba sprzedanych działek zlokalizowanych w obrębie 5 km od lotniska pod działalność gospodarczą, liczba imprez odbywających się na terenie lotniska o charakterze turystyczno-sportowym.
 
Kolejne spotkanie Zespołu Roboczego zaplanowane jest w połowie listopada br.
Katarzyna Szlońska      
Sekretarz Gminy Czaplinek
 
  
  
  

 
SPOTKANIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZAPLINEK NA LATA 2014 -2020. 
13 listopada br. odbyło się kolejne robocze spotkanie członków Zespołu ds. Strategii, podczas którego zostały ostatecznie opracowane wskaźniki.
 
CEL STRATEGICZNY NR 1
Jezioro Drawsko przystanią dla turystyki i przedsiębiorczości.

Wskaźniki:

 1. Liczba miejsc noclegowych.
 2. Liczba zarejestrowanego sprzętu pływającego (jachty, łodzie).
 3. Liczba sprzedanych zezwoleń wędkarskich.
 4. Zużycie wody na terenie miasta i gminy ogółem.

CEL STRATEGICZNY NR 2

Wydłużenie sezonu turystycznego.

Wskaźniki:

 1. Zużycie wody na terenie miasta i gminy poza sezonem turystycznym (oprócz lipca i sierpnia).
 2. Bezrobocie na koniec poszczególnych miesięcy.
 3. Liczba przedsiębiorstw świadczących usługi poza sezonem turystycznym.
 4. Liczba turystów poza okresem wakacyjnym
 5. Dochód ze sprzedaży miejsc parkingowych.

CEL STRATEGICZNY NR 3

Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorczości.

Wskaźniki:

 1. Liczba udzielonych ulg podatkowych przedsiębiorcom.
 2. Liczba funkcjonujących na terenie miasta i gminy firm/podmiotów gospodarczych

          a) zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej,
          b) pozostałych

CEL STRATEGICZNY NR 4

Tworzenie warunków dla rozwoju lotniska w Broczynie dla biznesu, turystyki i sportu.

Wskaźniki:

 1. Liczba sprzedanych działek zlokalizowanych w obrębie lotniska pod działalność gospodarczą.
 2. Liczba wydarzeń/imprez odbywających się na terenie lotniska o charakterze turystyczno-sportowym.

Kolejne spotkanie Zespołu , podczas którego opracowywane będą programy operacyjne dla poszczególnych celów strategicznych ustalone zostało na dzień 4 grudnia br. na godz. 10.00. 

 
Katarzyna Szlońska         
Sekretarz Gminy Czaplinek  
 
 
 
  

 
 PARCA NAD STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY CZAPLINEK NA LATA 2014-2020.
 
W dniu 4 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie robocze Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek, w którym uczestniczył także Burmistrz Czaplinka Pan Adam Kośmider. Głównym celem spotkania było wybranie wizji Gminy Czaplinek oraz przedyskutowanie i przeanalizowanie opracowanych wcześniej celów strategicznych.
Cele strategiczne:
 
CEL STRATEGICZNY NR 1: 
 
Jezioro Drawsko przystanią dla turystyki i przedsiębiorczości.
 
CEL STRATEGICZNY NR 2: 
 
Wydłużenie sezonu turystycznego.
 
CEL STRATEGICZNY NR 3: 
 
Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorczości.
 
CEL STRATEGICZNY NR 4:
 
Tworzenie warunków dla rozwoju lotniska w Broczynie dla biznesu, turystyki i sportu.
 
Ostateczna propozycja wizji:
 
Czaplinek – atrakcyjny ośrodek turystyczny nad jez. Drawsko z bogatym dziedzictwem kulturowo-historycznym. Tu kwitnie przedsiębiorczość i rozwija się przemysł nieuciążliwy dla środowiska naturalnego. Jakość życia jest na wysokim poziomie, wspierana przez dobrą infrastrukturę, bogatą ofertę kulturalną, rozrywkową, sportową i rekreacyjną oraz zaangażowanie mieszkańców. 
 
Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano na 9 stycznia 2014r. o godz. 10:00. Członkowie zespołu opracowywać będą programy operacyjne do czterech celów strategicznych.
Zachęcam Państwa do włączenia się w proces opracowywania dokumentu Strategii poprzez przesyłanie, zgłaszanie swoich uwag i opinii.
 
Katarzyna Szlońska         
Sekretarz Gminy Czaplinek     
 

   
W dniu 9 stycznia 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020, podczas którego wypracowana została ostateczna wizja gminy Czaplinek:
 
Czaplinek – atrakcyjne centrum turystyczne nad jez. Drawsko z bogatym dziedzictwem kulturowo-historycznym. Tu kwitnie przedsiębiorczość i rozwija się przemysł nieuciążliwy dla środowiska naturalnego. Jakość życia jest na wysokim poziomie, z dobrą infrastrukturą, różnorodną ofertą kulturalną, rozrywkową, sportową i rekreacyjną.
 
Ponadto członkowie Zespołu pracowali nad propozycjami zadań do programów operacyjnych, dla poszczególnych celów strategicznych:

CEL STRATEGICZNY NR 1:

 
Jezioro Drawsko przystanią dla turystyki i przedsiębiorczości.
 
Zadania:
- promenada (ścieżka pieszo-rowerowa) nad jez. Drawsko z infrastrukturą towarzyszącą:
 • wieża widokowa/taras widokowy przy targowisku, lub/i w pobliżu Baru „U Arka”
 • pomosty widokowe wzdłuż promenady (m.in. przy pomniku Papieża JPII)
 • urządzenia sportowo-rekreacyjne (np. stoły do szachów, tenisa, tablice informacyjno-edukacyjne)
 • uzbrojone działki pod prowadzenie działalności gastronomicznej
 • Ośrodek Sportów Wodnych – modernizacja i rozbudowa (molo, pomosty do cumowania żaglówek, slip, obiekt noclegowo-gastronomiczny)
 • amfiteatr – modernizacja i rozbudowa o nowe funkcje (m.in. małe kino), stworzenie nowej oferty, przeniesienie siedziby CzOK do amfiteatru
 • impreza związana z jeziorem
 • plaża miejska – modernizacja, nowe obiekty (pomost, „podkowa”, wypożyczalnia sprzętu, domek ratowników itp.)
- budowa pomostu w Starym Drawsku, w Siemczynie i na Wyspie Bielawie (3 sztuki)
- uruchomienie linii tramwaju wodnego 
 
CEL STRATEGICZNY NR 2:
Wydłużenie sezonu turystycznego.
Zadania:
 • zagospodarowanie rynku i deptaku w Czaplinku wraz z przebudową ulic/ciągów łączących centrum Czaplinka z nadbrzeżem jeziora Drawsko
 • zadbanie o ład architektoniczno-urbanistyczny na terenie miasta Czaplinka, a szczególnie w centrum
 • imprezy tematyczne poza sezonem turystycznym   
CEL STRATEGICZNY NR 3: 
 
Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorczości. 
 
Zadania:
 • preferencje prawne
 • miękkie projekty aktywizujące przedsiębiorczość lokalną
 
CEL STRATEGICZNY NR 4:
 
Tworzenie warunków dla rozwoju lotniska w Broczynie dla biznesu, turystyki i sportu. 
 
Zadania:
 • uzyskanie (utrzymanie) statusu lotniska/ lądowiska
 • impreza związana z lotnictwem
 • dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do nowych funkcji terenu lotniska
Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano na 20 stycznia 2014 r. o godz. 11:00. Zachęcam Państwa do włączenia się w proces opracowywania dokumentu Strategii poprzez przesyłanie, zgłaszanie swoich uwag i opinii.
Katarzyna Szlońska        
Sekretarz Gminy Czaplinek
 
 
 
  

 
 SPOTKANIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZAPLINEK NA LATA 2014-2020.
 
 
Pan Radny Matułojć zasugerował, aby w czwartym celu strategicznym konkretnie określić kategorię planowanego lotniska i uwzględnić interesy podmiotów zewnętrznych planujących realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w pobliżu terenu byłego lotniska. Natomiast Pan radny Mierzejewski zaproponował nie przenosić siedziby CZOK-u w miejsce amfiteatru, a pozostawić w dotychczasowym miejscu ewentualnie rozważyć budowę nowego obiektu ośrodka kultury.
Kolorem zielonym zostały zaznaczone wprowadzone zmiany do proponowanych zadań.
 
 
CEL STRATEGICZNY NR 1:
 
Jezioro Drawsko przystanią dla turystyki i przedsiębiorczości.

 
Zadania:
- promenada (ścieżka pieszo-rowerowa) nad jez. Drawsko z infrastrukturą towarzyszącą:

 • wieże widokowe/tarasy widokowe (przy targowisku, w pobliżu Baru „U Arka”)
 • pomosty widokowe wzdłuż promenady (m.in. przy pomniku Papieża JPII)
 • urządzenia sportowo-rekreacyjne (np. stoły do szachów, tenisa, tablice informacyjno-edukacyjne)
 • uzbrojone działki pod prowadzenie działalności gastronomicznej
 • Ośrodek Sportów Wodnych – modernizacja i rozbudowa (molo, pomosty do cumowania żaglówek, slip, obiekt noclegowo-gastronomiczny)
 • amfiteatr – modernizacja i rozbudowa w celu stworzenia nowej oferty, współpraca/współdziałanie z różnymi podmiotami społecznymi i gospodarczymi (np. dzierżawa, partnerstwo publiczno-prywatne) z zachowaniem funkcji kulturalno-rozrywkowej,
 • imprezy związane z jeziorem plaża miejska – modernizacja,
 • nowe obiekty (pomost, „podkowa”,
 • wypożyczalnia sprzętu, domek ratowników itp.)
- budowa pomostu w Starym Drawsku, w Siemczynie i na Wyspie Bielawie (3 sztuki)
- uruchomienie linii tramwaju wodnego
 
 
CEL STRATEGICZNY NR 2:
Wydłużenie sezonu turystycznego.

Zadania:

 • zagospodarowanie rynku i deptaku w Czaplinku wraz z przebudową ulic/ciągów łączących centrum Czaplinka z nadbrzeżem jeziora Drawsko
 • zadbanie o ład architektoniczno-urbanistyczny na terenie miasta Czaplinka, a szczególnie w centrum
 • imprezy tematyczne poza sezonem turystycznym   
 
CEL STRATEGICZNY NR 3:
 
Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorczości.

 
Zadania:

 • preferencje prawne
 • miękkie projekty aktywizujące przedsiębiorczość lokalną
 
CEL STRATEGICZNY NR 4:
 
Tworzenie warunków dla rozwoju lotniska w Broczynie dla biznesu, turystyki i sportu.

 
Zadania:

 • utrzymanie statusu lądowiska i czynienie starań w kierunku uzyskania statusu lotniska
 • imprezy plenerowe, m.in. związane z lotnictwem
 • dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do nowych funkcji tego terenu

Poprawiony i uzupełniony dokument Strategii 30 stycznia br. zostanie przekazany radnym RM do pierwszych konsultacji, które potrwają maksymalnie do połowy lutego br. Następnie, zgodnie z § 7 uchwały Nr XV/191/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 708)  rozpocznie się proces konsultacji z mieszkańcami Gminy Czaplinek w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020. 

Katarzyna Szlońska         
Sekretarz Gminy Czaplinek   
 
  
 
 

 
WYNIKI ANKIETY
 
Troszcząc się o udział wszystkich Państwa w budowie naszej przyszłości, a dokładniej strategii naszej gminy do 2020 roku poprosiliśmy o wypełnianie ankiety pod tytułem” Pytania o przyszłość”.
Proszę zapoznać się z najciekawszymi odpowiedziami i potraktować je jako nasze wspólne pomysły/projekty realizacji strategii. Wpływ tych pomysłów na tempo realizacji strategii oceni nieco później zespół powołany przez Burmistrza. Na razie poznajmy, co nam się marzy.

 
 

 
KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
W CZAPLINKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA
STRATEGII ROZWOJU GMINY CZAPLINEK 
NA LATA 2014-2020. 
W dniu 26 lutego br. odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020, który jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego, dającym także możliwość pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Strategia rozwoju gminy stanowić będzie formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie projektów ze źródeł unijnych.
 
W spotkaniu oprócz Zespołu ds. opracowania dokumentu uczestniczył ekspert z firmy MAREK JEFREMIENKO-PRZYŁUBSKI & JEFREMIENKO MUNICYPIALNE USŁUGI DORADCZE, koordynujący pracą Zespołu, radny Rady Miejskiej w Czaplinku Pan Wacław Mierzejewski i Pan Marek Jurkiewicz.
W trakcie spotkania konsultacyjnego Pan Marek Jurkiewicz zgłosił wniosek dotyczący rozszerzenia przyjętych czterech celów strategicznych o jeszcze jeden, związany z zagospodarowaniem jeziora Czaplino. Ekspert wyjaśnił, że zaproponowana zmiana idealnie wpisuje się w CEL STRATEGICZNY NR 2: Wydłużenie sezonu turystycznego i zadania związane z zagospodarowaniem jeziora Czaplino będzie można zgłaszać do Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Gminy Czaplinek.
Katarzyna Szlońska        
Sekretarz Gminy Czaplinek